Tīkls “EuroChild” ir iesniedzis Eiropas Komisijai (Ne)redzamei bērni — Eurochild 2022 ziņojumu par bērniem, kuriem nepieciešama palīdzība visā Eiropā. Šajā ziņojumā ir uzsvērti ieteikumi un prioritātes, ko ES lēmumu pieņēmēji un valstu valdības var darīt, lai atbalstītu visneaizsargātākos bērnus un novērstu nevienlīdzības palielināšanos.

Priekšlikumu izstrādē piedalījās 35 organizācijas no 22 Eiropas valstīm, tostarp arī Latvijas Bērnu labklājības tīkls.

“Latvijā bērnu skaits pēc 2021. gada datiem ir 358 534, no kuriem 20,1% atrodas nabadzības un sociālās atstumtības riska grupā. Visvairāk riskam pakļautie bērni ir bērni no nabadzīgām un maznodrošinātām ģimenēm, bērni, kurus audzina viens vecāks, bērni bezpajumtnieki, bērni pēc un alternatīvajā aprūpē, bērni ar īpašām vajadzībām, bērni ar atkarībām un uzvedības problēmām, romu tautības bērni  un bērni vecākiem ar garīga rakstura traucējumiem. Ņemot vērā, ka šīm grupām ir ļoti plašs pakalpojumu vajadzību klāsts, biedrība Latvijas Bērnu labklājības Eurochild ziņojumā norādījis konkrētus principus un pieejas, uz kurām pakalpojumiem Latvijā būtu jābalstās,” stāsta tīkla valdes locekle Inese Fecere-Antipina.

Tie ir:

  • preventīvas aktivitātes un pakalpojumi;
  • kopienas pakalpojumi, pamatojoties uz individuālajām vajadzībām;
  • starpinstitūciju un starpnozaru integrētā pieeja;
  • pietiekams publiskais finansējums pakalpojumu attīstībai un nodrošinājumam;
  • pakalpojumu sniegšanā iesaistīto profesionāļu apmācība ;
  • rehabilitācijas pieejamības pakalpojumi;
  • atbalsta personu pieejamība bērniem un ģimenēm dažādās dzīves situācijas.

Ziņojumā tīkls Latvijas valdību aicina noteikt prioritāros politiskos virzienus:

  • profilakse kā politikas pieeja;
  • uz bērnu vērsta un iekļaujoša izglītība;
  • veselības pieejamības pakalpojumu nodrošināšana.

Ar Eurochild ziņojumu aicinām iepazīties šeit: https://www.eurochild.org/resource/invisible-children-eurochild-2022-report-on-children-in-need-across-europe/

Scroll to Top