Projekta “Kopienas kā resurss ģimenēm” ieviešana Tukuma novadā

Biedrība Latvijas Bērnu labklājības tīkls un aģentūra “Tukuma novada sociālais dienests”, 3.jūlijā parakstījušas vienošanos par sadarbību projekta “Kopienas kā resurss ģimenēm” īstenošanai Tukuma novadā. Projektā tiks izstrādāta un pilotēta kartēšanas pieeja, ar kuras palīdzību tiks apzinātas Tukuma novada ģimeņu ar bērniem vajadzības pēc atbalsta pakalpojumiem un identificēti novadā pieejamie resursi, kas jau tiek vai var tikt izmantoti atbalsta pakalpojumu sniegšanai ģimenēm ar bērniem. Vajadzību un resursu apzināšanā aktīvi tiks iesaistīti Tukuma novada iedzīvotāji, iestādes un uzņēmumi, organizējot fokusgrupu diskusijas, intervijas un aptaujas. Projekta noslēgumā paredzēts 2 dienu seminārs, kurā tiks prezentēti labie piemēri publisko pakalpojumu izveidei ģimeņu ar bērniem atbalstam no Lietuvas, Zviedrijas un citām Latvijas pašvaldībām, kā arī tiks prezentēta un apspriesta projektā izstrādātā Tukuma novada vīzija līdz 2023.gadam par publisko pakalpojumu attīstību ģimenēm un tās praktiskā ieviešana.
Projektā tiks arī izstrādāta rokasgrāmata ar kartēšanas un prioritizēšanas metožu aprakstu, kā arī labās prakses piemēriem no Latvijas, Lietuvas un Zviedrijas, kas demonstrē publiskā sektora un pilsoniskās sabiedrības veiksmīgu sadarbības praksi attiecībā uz publisko pakalpojumu nodrošināšanu ģimenēm ar bērniem. Izstrādātā rokasgrāmata būs pieejama arī citu Latvijas novadu pašvaldībām, kuras vēlas uzlabot publisko pakalpojumu plānošanas un ieviešanas procesu, tai skaitā pieejamo pakalpojumu pieejamību un atbilstību mērķa grupas vajadzībām savā pašvaldībā.

Vairāk par projektu skatīt šeit

Leave a Comment

Scroll to Top