Jaunumi

Par Latvijas Bērnu labklājības tīklu

Darbības mērķis

Latvijas Bērnu labklājības tīkla darbības mērķis ir veicināt bērnu tiesību un vajadzību nodrošināšanu un bērnu fiziskās, garīgās un materiālās labklājības celšanu Latvijā, izmantojot pilsoniskās sabiedrības tiesības iesaistīties bērnu interešu aizstāvībā, lēmumu pieņemšanā un īstenošanā.

Darbības uzdevumi

apvienot un stiprināt juridisko un fizisko personu centienus aizstāvēt bērnu intereses Latvijā kopumā, jo īpaši veselības, izglītības un sociālās labklājības jomās;

veicināt sabiedrības izpratni un izglītot par bērnu labbūtību ietekmējošiem faktoriem un veicināt sabiedrības iesaisti bērnu labklājības jautājumu risināšanā;

izstrādāt priekšlikumus nepieciešamiem politikas un normatīvo aktu uzlabojumiem un programmām, kuru mērķis ir veicināt bērnu labklājību;

informēt sabiedrību par Biedrības darbības mērķi;

apkopot statistiskos datus, kā arī publicēt pētījumus, kas raksturo bērnu labklājību Latvijā;

veicināt biedru kapacitātes stiprināšanu un pieredzes apmaiņu jautājumos, kas saistīti ar bērnu labklājību kopumā un interešu pārstāvniecību;

sadarboties gan formāli, gan neformāli ar organizācijām un ekspertiem, kas strādā bērnu interešu aizstāvības jomā Latvijā un ārvalstīs;

piesaistīt ziedojumus un citus finanšu līdzekļus statūtos paredzētā mērķa īstenošanai;

papilddarbības veidā veikt saimniecisko darbību, lai sasniegtu Biedrības mērķus, no saimnieciskās darbības gūtos ienākumus izmantot vienīgi statūtos noteiktā mērķa sasniegšanai;

nodrošināt tiesiskos, organizatoriskos, tehniskos un citus priekšnosacījumus Biedrības uzdevumu veikšanai;

Atbalsti

Iesaisties

Komanda

Biedri

Partneri