Sagatavota vēstule par sadzīves apstākļiem izglītības iestāžu internātos

Latvijas Bērnu labklājības tīkls sagatavojis vēstuli par sadzīves apstākļiem izglītības iestāžu internātos, kas adresēta Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājai Agitai Zariņai-Stūrei un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai.

Valsts kontrole Saeimas Izglītības un zinātnes komisijai 20.12.2023. ziņoja par 2021. gada revīzijas Nr. 2.4.1–8/2020 “Vai bērnam ar speciālām vajadzībām ir iespēja saņemt tā spējām, vajadzībām un bērna labākajām interesēm atbilstošu izglītību?” ziņojumā (turpmāk – revīzijas ziņojums) izteikto ieteikumu ieviešanas progresu.

Valsts kontrole komisijas sēdē norādīja uz vēl joprojām esošajiem bērnu vajadzībām un interesēm neatbilstošajiem apstākļiem izglītības iestāžu internātos, piemēram, septiņpadsmit bērni guļ vienā telpā, matrači “smako” pēc urīna, ir sapelējusi malka u.c.

Papildus vēršam uzmanību, ka no speciālajām internātskolām netiek nodrošināts transports bērnu nokļūšanai mājās, kā tas tiek darīts no citām izglītības iestādēm, tādējādi palielinot skolēnu skaitu, kuriem ir jāizmanto internāta nakšņošanas pakalpojumi.

Lai risinātu izglītības iestāžu internātu tiesiskā regulējuma trūkumu, jau bija izstrādāti grozījumi Vispārējās izglītības likumā, kas paredzēja deleģējumu Ministru kabinetam noteikt izglītības iestāžu internātu organizatorisko struktūru, pakalpojuma saturu un internāta darbībai nepieciešamo personālu, kā arī to uzraudzības kārtību: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/a9fe7a86-3167-4e2a-8d0a-5349883200c8, kuri Saeimā netika apstiprināti.

Latvijas Bērnu labklājības tīkls lūdz:

1) Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāju un Izglītības un zinātnes ministri savu pilnvaru robežās veikt visu iespējamo, lai nekavējoties tiktu veikti visi nepieciešamie grozījumi normatīvajā regulējumā, lai nodrošinātu skolēniem normālus sadzīves apstākļus izglītības iestāžu internātos;

2) Sniegt informāciju par turpmāk plānotajām darbībām esošās situācijas risināšanai.
Scroll to Top