Projekts “UZZINI. RUNĀ. IETEKMĒ.”

Latvijas Bērnu labklājības tīkls 2022. gada 1. februārī uzsāk realizēt projektu “UZZINI. RUNĀ. IETEKMĒ.”

Projekta mērķis ir stiprināt Tīkla interešu aizstāvības kapacitāti un atpazīstamību, t.sk. iesaistot Tīkla darbā pastāvīgai sadarbībai brīvprātīgos jauniešus. Līdz šim bērnu un jauniešu iesaiste Tīkla darbā notika dažādu aktivitāšu, parasti pētījumu ietvaros, kuros bērni un jaunieši piedalījās fokusgrupu diskusijās, intervijās un citās aktivitātēs, taču regulāras sadarbības un jauniešu iesaistes Tīkla darbā nebija, jo trūka resursu, lai nodrošinātu kvalitatīvu brīvprātīgo piesaisti, apmācību un koordinēšanu. 

Projektā plānots uzrunāt un piesaistīt kā brīvprātīgos studējošos jauniešus, jo īpaši tos, kuri studē ar mediju un komunikāciju zinātni saistītās programmās, un labi pārzina komunikāciju instrumentus un kanālus, un prot pielietot dažādus komunikācijas rīkus, t.sk. audiovizuālos. Piesaistītie jaunieši tiks apmācīti un sagatavoti, lai viņi varētu veiksmīgi uzrunāt dažādas sabiedrības grupas, tai skaitā pusaudžus, jauniešus, un iesaistīs viņus bērniem un jauniešiem aktuālu jautājumu apspriešanā.

Brīvprātīgo jauniešu iesaiste sniegs Tīklam papildu resursus un pieredzi dažādu projektu realizēšanai, tostarp arī interešu aizstāvības darbā, t.sk. materiālu sagatavošanā, viedokļa prezentēšanā politikas veidotājiem, kampaņu organizēšanā. 

Brīvprātīgo jauniešu digitālo mediju un komunikācijas prakse un zināšanas būtu ļoti noderīgas arī Tīkla biedriem, jo, kā zināms no prakses, daudzās nevalstiskās organizācijas, kas darbojas tieši ģimeņu sociālā atbalsta pakalpojumu jomā, strādā vidējās un vecākās paaudzes cilvēki, kuriem bieži vien trūkst iemaņas un arī laiks, lai veidotu efektīvu komunikāciju ar sabiedrību un informētu par savu darbu, kā arī, lai komunicētu ar jauniešiem kā mērķa grupu, kuras uzrunāšanai nepieciešams atšķirīgs komunikācijas stils. Brīvprātīgo jauniešu resursa piesaiste palīdzēs Tīklam operatīvi un nepastarpināti iegūt vērtīgu informāciju un datus no sabiedrības, lai Tīkls un tā biedru organizācijas vēl kvalitatīvāk varētu veikt bērnu, jauniešu un ģimeņu ar bērniem interešu aizstāvības darbu.

Šī projekta ietvaros tiks ieviests arī “Ģimeņu un bērnu politikas BAROMETRS”, ar kura palīdzību tiks veikts izstrādē esošo likumprojektu un politikas iniciatīvu, kas skar sociālās aizsardzības, veselības aprūpes un izglītības jomas un kurām ir būtiska ietekme uz bērnu un ģimeņu ar bērniem dzīvi, monitorings un sabiedrības informēšana. 

Lielai daļai sabiedrības Latvijā nav interese par politiskajiem procesiem, neskatoties uz to, ka politiķu pieņemtie lēmumi ietekmē ikvienu valsts iedzīvotāju, tai skaitā ģimenes ar bērniem un jauniešus. Bieži vien sabiedrībai ļoti būtiski likumu un politisku lēmumu projekti tiek virzīti lielā steigā, bez pietiekamas sabiedrības iesaistes lēmumu apspriešanā, informēšanas un ietekmes skaidrošanas uz dažādajām sabiedrības grupām. Sabiedrības proaktīvu iesaisti un sekošanu likumdošanas un politikas veidošanas procesiem apgrūtina gan lielais informācijas apjoms, kas prasa iemaņas un arī laiku, lai atrastu un atlasītu nepieciešamo informāciju par virzītajiem likumprojektiem un izsekotu to virzībai, gan bieži vien arī informācijas vai specifisku zināšanu trūkums, kas nepieciešams, lai pilnvērtīgi izvērtētu pieņemamos likumus un to ietekmi uz sabiedrības dažādām grupām, tostarp ģimenēm ar bērniem. Šī iemesla dēļ Latvijā bieži vien tiek pieņemti likumi, kuru ietekme uz dažādām sabiedrības grupām, jo īpaši bērniem un jauniešiem, nav rūpīgi izvērtēta, kas rada vēlāk nepieciešamību pēc atkārtotām likumu izmaiņām, un kā sekas apjukumu un neuzticēšanos sabiedrībā politiskajiem procesiem un valsts institūcijām kā arī papildus administratīvos izdevumus un haotisku, bieži mainīgu normatīvo regulējumu. 

Lai veicinātu informētu lēmumu pieņemšanu, sabiedrībai tiks sniegta nepieciešamā papildus informācija, t.sk. dažādu jomu ekspertu vērtējums, dati un komentāri par izstrādē esošo likumprojektu un iniciatīvu ietekmi uz konkrēto sabiedrības grupu un bērnu, ģimeņu labklājības un tiesību situāciju Latvijā, kā arī to atbilstību starptautiskajiem un nacionālajiem bērnu tiesību normatīviem un nacionālajos plānošanas dokumentos definētajiem mērķiem un prioritātēm. 

Līdz šim Tīklam trūka kapacitātes, lai aktīvi un regulāri monitorētu dažādu ministriju un valsts iestāžu virzīto likumprojektu statusu, tādēļ nereti par dažādu bērniem un ģimenēm būtisku normatīvo regulējumu izmaiņām un arī dažādu politikas plānošanas dokumentu izstrādi un apstiprināšanu Tīkls uzzināja un informēja biedrus tikai pēc šo dokumentu apstiprināšanas vai arī, ja informācija bija saņemta laicīgi, nevarēja uz to reaģēt, jo viedokļa apkopošana no Tīkla biedriem un sabiedrības, t.sk.vecākiem un jauniešiem un viedokļrakstu izstrāde prasa cilvēkresursus, kuru Tīklam šobrīd nav. 

Tāpat projekta ietvaros tiks ieviests “RUPORS” ar kura palīdzību tiks operatīvi apkopoti viedokļi un priekšlikumi, prioritāri no bērniem un jauniešiem par konkrētiem jautājumiem, problēmsituācijām vai virzītajiem likumprojektiem un nodoti tālāk likumdevējam vai politisko iniciatīvu virzītājiem. Šobrīd kā ģimeņu, tā bērnu un jauniešu viedokļa pārstāvniecības funkciju veic nevalstiskās organizācijas, taču tās parasti pārstāv atsevišķas sociālam atstumtības riskam pakļautas vai arī jau pilsoniski aktīvo iedzīvotāju grupas. Līdzīga ir situācija ar bērniem un jauniešiem, tikai viņu pilsoniskā aktivitāte, kā parāda dažādu pētījumu dati, tostarp Latvijas Bērnu labklājības tīkla veiktais starptautiskais pētījums Jauniešu labbūtība Baltijas valstīs, 2019, ir vēl zemāka kā pieaugušajiem un tikai 17 % iesaistās nevalstiskajās organizācijās. Tādēļ RUPORA mērķis ir iesaistīt dažādu sociālo grupu ģimenes, bērnus un jauniešus, tos informēt un aicināt būt pilsoniski aktīviem un radīt papildus iespēju tiem tikt sadzirdētiem no politikas veidotājiem. Tas veicinās līdzdalības kultūru gan pašu bērnu, jauniešu un vecāku, gan arī politikas veidotāju vidū, radinot visas puses pie reālas, kvalitatīvas sabiedrības iesaistes, informēšanas un uzklausīšanas, nevis tikai formālas līdzdalības prasību izpildes. RUPORA izveidē un darbības nodrošināšanā tiks iesaistīti brīvprātīgie jaunieši.

PROJEKTA FINANSĒJUMS
Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Biedrība Latvijas Bērnu labklājības tīkls. 

Leave a Comment

Scroll to Top