Spēcīgs un profesionāli vadīts Tīkls efektīvai bērnu interešu aizstāvībai Latvijā

Latvijas Bērnu labklājības tīkls ir guvis finansējumu projekta “Spēcīgs un profesionāli vadīts Tīkls efektīvai bērnu interešu aizstāvībai Latvijā” realizācijai. Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Projekta mērķis ir kļūt par spēcīgāko, atpazīstamāko bērnu, ģimeņu interešu aizstāvi Latvijā, izveidojot un attīstot biedru un ekspertu bāzi, ieviešot profesionālu vadības sistēmu, attīstot efektīvu komunikāciju.

Kopējais projekta finansējums ir 19 875.72 eiro. Projekta realizācijas laiks no 2021. gada maija līdz 2022. gada aprīlim.

Projektā paredzētas divas aktivitātes:

  1. Aktivitāte – Organizācijas stratēģijas izstrāde un vadības sistēmas ieviešana.

Mūsu organizācija apzinās, ka produktīvas darbības nodrošināšana ilgtermiņā ir atkarīga no LBLT vadības spējas strādāt saliedēti, koordinēti un ar skaidri sadalītām lomām un atbildībām. 

Aktivitāte paredz līdzšinējās LBLT darbības izvērtēšanu un stratēģijas izstrādi. Ieviešanas apakšaktivitātes:

1.1. LBLT līdzšinējās darbības izvērtēšana

Vajadzību, resursu un risku apzināšana un stratēģijas izstrāde 3 gadu periodam,kas ietvers stratēģisko vadību, administrēšanu, finansēšanu, biedru piesaisti, komunikāciju un sabiedriskās attiecības.

1.2. LBLT iekšējās un ārējās komunikācijas pilnveide

Aktivitātes realizācijas gaitā tiks identificēti biedru vidū populārākie, ērtākie komunikācijas kanāli, formāti, tēmu bloki un izstrādāts un ieviests organizācijas iekšējās komunikācijas plāns 12 mēnešiem. 

1.3. LBLT mērķa grupu un “pakalpojumu groza” definēšana 

Sadarbojoties ar konsultantu tiks izstrādāta metodika mērķa grupu identificēšanai un definēts pakalpojumu grozu katrai no mērķa grupām. 

  1. Aktivitāte – Tīkla veiktspējas un atpazīstamības uzlabošana

LBLT ir nepieciešams panākt lielāku sabiedrības iesaisti, lai ieguldītais darbs rezultētos jūtamos uzlabojumos. 

Aktivitātes ietvaros tiks realizētas apakšaktivitātes:
2.1. Digitāla informatīvā materiāla par Tīkla darbu, “pakalpojumiem” , kompetencēm un biedriem izstrāde

2.2. Reģionālo bērnu un ģimeņu atbalsta NVO datu bāzes izveide

2.3. Ekspertu platformas izveide

LBLT ar šī projekta palīdzību spēs efektīvāk sasniegt savu mērķi kļūt par spēcīgāko, atpazīstamāko bērnu, ģimeņu interešu aizstāvi Latvijā. Profesionālas vadības sistēmas un procesu ieviešana paaugstinās organizācijas kopējo veiktspēju un darba kvalitāti, stratēģijas izstrāde uzlabos mērķu definēšanas un sasniegšanas efektivitāti kā arī palīdzēs veidot biedru un partneru vidū vienotu izpratni ar organizācijas kopējiem mērķiem un uzdevumiem, kā arī ieraudzīt savu lomu to īstenošanā.

AKTĪVO IEDZĪVOTĀJU FONDS

“Aktīvo iedzīvotāju fonds”  ir Eiropas Ekonomikas Zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programma, kuru administrē Latvijas Pilsoniskā alianse un Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, Kurzemes NVO centrs, Latvijas Lauku forums, Valmieras novada fonds, Zemgales NVO Centrs.

Aktīvo iedzīvotāju fonda finansējumu visās valstīs nodrošina Islande, Lihtenšteina un Norvēģija (donorvalstis, kas finansē EEZ un Norvēģijas grantus), individuāli vienojoties ar katru saņēmējvalsti par fonda apjomu konkrētajā valstī.

Aktīvo iedzīvotāju fonda darbības mērķis visās valstīs ir pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spēju vairošana.

AIF atbalstītie projekti veicina pilsoniskās sabiedrības ilgtspēju un kapacitāti, stiprina pilsoniskās sabiedrības lomu aktīvas pilsoniskās sabiedrības un cilvēktiesību ievērošanas procesos. 

Plašāka informācija par Aktīvo iedzīvotāju fondu: https://www.activecitizensfund.lv/lv/

Scroll to Top