Projekts “Bērnu interešu pārstāvniecība sociālās drošības jomā”

Projekta mērķis

Veidot uz bērnu labbūtību orientētu politiku Latvijā, uzlabojot lēmumu pieņemšanas procesu bērnu labbūtības un sociālās drošības veicināšanai.

Lai pilnvērtīgi un kvalitatīvi īstenotu bērnu labbūtības interešu aizstāvību, projekta aktivitātes tiks vērstas uz plašu bērnu un jauniešu pārstāvniecību, iekļaujot bērnus un to ģimenes no tādām mazāk aizsargātajām grupām kā viena vecāka ģimenes un ģimenes ar trīs un vairāk bērniem; bērnus no maznodrošinātām ģimenēm; bērnus un jauniešus, kas pakļauti alkohola, narkotisko vielu u.c. atkarību riskiem; bērnus ar invaliditāti un bērnus ārpusģimenes aprūpē, īpaši kam apstākļu dēļ ir zems izglītības līmenis un attiecīgi augsts nabadzības un sociālas nedrošības risks; kā arī bērnus, kas cietuši no vardarbības vai pakļauti tās riskam.

Projekta galvenās aktivitātes un to rezultāti

  1. bērnu labbūtības monitoringa jeb “Barometra” metodoloģijas izstrādi un ieviešanu;
  2. normatīvo aktu projektu un politikas iniciatīvu regulāru monitoringu, kā arī priekšlikumu, komentāru, viedokļu un iebildumu izstrādi un iesniegšanu;
  3. dialogs ar lēmumu pieņēmējiem un politikas veidotājiem;
  4. NVO tīklošanās un informācijas apmaiņas aktivitātes;
  5. Projekta vadība un administrēšana.

    Projekta aktivitātēs plānots iesaistīt vismaz 500 bērnus, 100 NVO pārstāvjus un 50 lēmumu pieņēmējus un politikas veidotājus. Projekta aktivitāšu īstenošanas rezultātā tiks uzlabota bērnu labbūtības situācija un sociālā drošība Latvijā.

Projekta īstenotājs:

Biedrība “Latvijas Bērnu labklājības tīkls”

Projekta partneri:

Nodibinājums “Centrs Dardedze”
Biedrība “Latvijas SOS – bērnu ciematu asociācija”

Projekta izmaksas:

308 720 EUR

Finansē Eiropas Savienība – NextGenerationEU. Ierakstā paustie uzskati un viedokļi ir tikai Latvijas Bērnu Labklājības Tīkls uzskati un viedokļi un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Komisijas uzskatus un viedokļus. Par tiem nav atbildīga ne Eiropas Savienība, ne Eiropas Komisija.

Scroll to Top