Projekts “Kopienas kā resurss ģimenēm”

Projekts “Kopienas kā resurss ģimenēm («Community power for Families», projekts nr. NGSLV-623) tiek īstenots Ziemeļvalstu Ministru padomes “Grantu programma Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO programmas ietvaros un sadarbībā ar partneriem “Geri Norai”no Lietuvas un “Reach for Change” no Zviedrijas. Projekta īstenošana notiks no 2020. gada maija līdz 2021. gada martam.

Projekta ieviešana: maijs 2020 – jūnijs 2021

Projekta budžets: 16 450 EUR, no kuriem 3000 EUR ir pašfinansējums Projekta mērķis: efektīvu mehānismu un prakses ieviešana Tukuma novadā ģimeņu, bērnu un jauniešu vajadzību un resursu identificēšanai, kā arī iesaistīt visas ieinteresētās puses pakalpojumu vajadzību izvērtēšanā, esošo pakalpojumu kvalitātes novērtēšanā un trūktošo pakalpojumu plānošanā.

Projekta partneri:

Projektā plānotās aktivitātes

  • Dažādu Tukuma novada saistošo dokumentu un statistikas datu analīze;
  • Intervijas, fokusgrupas, aptaujas ar identificētajām specifiskajām mērķa grupām (piem. ģimenes, kurās aug bērni ar speciālām vajadzībām, viena vecāka ģimenes u.tml.);
  • Intervijas, fokusgrupas ar profesionāļiem (NVO, pašvaldību institūciju darbiniekiem);
  • Vīzijas izstrāde par novada pakalpojumu un resursu optimālo pārklājumu ģimenēm ar bērniem, jauniešiem
  • Projekta noslēguma seminārs ar projektā iesaistītajiem (mērķa grupa, profesionāļi, administrācija) par vīzijas ieviešanu un aktivitāšu prioritizēšanu

Projekta praktiskie rezultāti

  • Ģimeņu ar bērniem un jauniešu vajadzību un pieejamo pakalpojumu/resursu kartējums Tukuma novadā
  • Definētas prioritātes pakalpojumu izveidei atbilstoši ģimeņu ar bērniem un jauniešu vajadzībām 
  • Praktiskās rokasgrāmatas izstrāde (digitālā versija) ar praktisko metožu un procesu aprakstu

Projektā izstrādātie materiāli:

Projekta aktualitāte:

Kā parāda dažādi pētījumi, tostarp Latvijas Bērnu labklājības tīkla pētījums par jauniešu labbūtību Baltijas valstīs, Latvijā ir satraucoši zemi bērnu un jauniešu labbūtības rādītāji vairākās būtiskās jomās, kā piemēram, slikta fiziskā un garīgā veselība, vardarbīgas attiecības ar vienaudžiem (Latvijā ir vislielākais bērnu un jauniešu īpatsvars Eiropas Savienībā, kuri cieš no vardarbības), augsta sociālā spriedze, nevienlīdzība un nabadzība. Bērnu labbūtība ir cieši saistīta ar situāciju ģimenē, ko papildus ietekmē arī situācijā vietējā kopienā un valstī kopumā. Latvijā ir liels skaits bērnu, kas aug viena vecāka ģimenēs (2019.g. 34 % šķirtu ģimeņu ar bērniem), pie kam, kā liecina statistikas dati, viena vecāka ģimenes, kā arī ģimenes, kurās aug bērni ar speciālām vajadzībām, visvairāk pakļautas nabadzības un sociālās atstumtības riskam.  Tāpat daudziem vecākiem trūkst atbalsta un zināšanu vecāku pienākumu veikšanā, kas bieži noved pie emocionālās spriedzes, konfliktiem un nereti vardarbības, kas tiešā veidā negatīvi ietekmē bērnus un ģimeni kopumā. Tai pat laikā, pašvaldībām, īpaši lauku reģionos, trūkst resursi un bieži vien arī prasmes un pieredze, kas ļautu apzināt ģimeņu ar bērniem vajadzības un palīdzētu tās efektīvi risināt. Tādējādi projekta pienesums ir praktisku metožu izstrāde un pilotēšana, kas palīdzēs pašvaldībām identificēt ģimeņu ar bērniem vajadzības un veidot pakalpojumus, kuros tiek iesaistīti kopienas resursi un kas balstās uz ilgtspējīgiem, efektīviem un visām iesaistītajām pusēm izdevīgiem sadarbības modeļiem.

Projekta vadītāja:

Daiga Eiduka, E-pasts: [email protected]
Tālr.: +371 29205717

Scroll to Top