Bērnu līdzdalības novērtēšanas rīks

Latvijas Bērnu labklājības tīkls laikā no 2017. gada aprīļa līdz decembrim sadarbībā ar Eiropas Padomi (EP) un Labklājības ministriju (LM) īstenoja projektu “Eiropas Padomes Bērnu līdzdalības novērtēšanas rīka ieviešana”.
Projekta ietvaros tika analizēti nozaru normatīvi un politikas plānošanas dokumenti, pētījumi un citi būtiski informācijas avoti, intervēti dažādu jomu un nozaru speciālisti, organizētas fokusgrupas diskusijas ar bērniem un jauniešiem, tai skaitā ar īpaši neaizsargātu vai reti uzklausītu bērnu grupām, kā piemēram, bērni ar īpašām vajadzībām, romu tautības bērni, bērni internātskolās, bērnu namos un ieslodzījuma vietās.

Noslēgumā viss iegūtais informatīvais materiāls tika apkopots Nacionālajā ziņojumā.

Ar Bērnu līdzdalības novērtējuma nacionālo ziņojumu var iepazīties šeit.

Bērnu līdzdalības novērtēšanas rīks (apraksts)- Bernu_lidzdalibas_novertesanas_riks_04042017

Bērnu līdzdalības novērtēšanas rīks bērniem draudzīgā valodā- Bernu_lidzdalibas_novertesana_Materials_berniem04042017

 

Materiāli no noslēguma semināra (Rīgā, Tiesībsarga birojā, 12.12.2017)

Prezentācija, Daiga Eiduka Kopsavilkums noslēguma ziņojums

Darba grupu ieteikumi, Kopsavilkums

Materiāli no ievadsemināra (Rīgā, Labklājības Ministrijā, 10.04.2017), 

Prezentācija- LV_1 Ievads

Eiropas Padomes darbība bērnu līdzdalības jomā: politikas izvērtējums, rekomendācijas (2012)2 par bērnu un jauniešu līdzdalību u.c., prezentācija- LV_Eiropas_Padomes_darbs

Bērnu līdzdalība Latvijā: pašreizējā situācija . Sākotnējais ieskats normatīvajā ietvarā un bērnu viedokļos, Latvijas Bērnu labklājības tīkla pārstāve Daiga Eiduka, prezentācija-Presentacija LBLT

Bērnu līdzdalības ietekme lēmumu pieņemšanā: pierādījumos balstītas situāciju izpētes Situāciju izpētes Eiropā un pasaulē:, Džerisona Lansdouna-LV_3 Piemers_Funky_dragon;   Nīderlandes piemērs, Mīke Šūrmane-LV_Piemers_Niderlande

Igaunijas pozitīvā pieredze: bērniem draudzīga pieeja; piemēri, kur tas darbojas. Igaunijas Bērnu labklājības savienība, Kīra Gornisčeva (Kiira Gornischeff),prezentācija- LV_Igaunijas_pieredze un LV_Igaunijas_pieredze_atklajumi

Eiropas Padomes Bērnu līdzdalības novērtēšanas rīks un tā piemērošanas process, prezentācija-LV_6 Riika_ieviesana

Scroll to Top