Projekta “Uzzini. Runā. Ietekmē.” ietvaros tiek meklēti darbinieki

Latvijas Bērnu labklājības tīkls ar 2022. gada 1. februāri uzsāk realizēt projektu “Uzzini. Runā. Ietekmē.”, kura ietvaros tiek meklēti darbinieki – projekta vadītājs, komunikācijas speciālists, kā arī meklējam sekojošus pakalpojumu sniedzējus – jauniešu koordinators, multimediju speciālists.

Darbs uz noteiktu laiku (01.02.2022.-31.10.2022.) ar attīstības perspektīvām un iespējām veidot ilgstošu sadarbību.
Visas pozīcijas ir nepilnas slodzes darbs, pastāv iespēja dažas no pozīcijām apvienot, atbilstoši pretendenta prasmēm un pieredzei.

PROJEKTA VADĪTĀJS
(Darba līgums, attālināta darba režīms, nepilns darba laiks. Bruto mēneša alga – 850 EUR)

Galvenie pienākumi projektā: 

 • vadīt projektu un tajā iesaistīto komandu, t.sk. plānot un uzraudzīt projekta termiņus, rezultātus un resursus, 
 • nodrošināt regulāras projekta komandas tikšanās, to dokumentāciju,
 • gatavot projekta atskaites un pārskatus, līgumus un veikt to izpildes kontroli,
 • sadarboties ar Tīkla valdi, informējot par projekta aktivitātēm un statusu.

Prasmes, pieredze:  

 • pieredze projektu vadīšanā,  
 • interese par sociālo jomu kontekstā ar bērniem, ģimenēm, jauniešiem,
 • interese par politiku un interešu aizstāvību, spēja operatīvi orientēties lielā informācijas apjomā un atlasīt svarīgāko,
 • spēja un patika sadarboties ar dažādām organizācijām, indivīdiem, veicināt viņu sadarbību, 
  • proaktīvs, pašorganizēts darba stils, kas apvienots ar spēju un vēlmi strādāt komandā.

KOMUNIKĀCIJAS SPECIĀLISTS 
(Darba līgums, attālināta darba režīms, nepilns darba laiks. Bruto mēneša alga – 850 EUR)

Galvenie pienākumi projektā: 

 • Izstrādāt projekta komunikācijas plānu, gatavot informāciju par projekta aktivitātēm un nodrošināt komunikāciju par projekta aktivitātēm ar definētajām mērķgrupām caur atbilstošiem mediju kanāliem medijiem,
 • Komunikācijas projektu, kampaņu un pasākumu plānošana un īstenošana;
 • gatavot pārskatu par komunikācijas aktivitātēm, publikācijām, veikt monitoringu par projekta aktivitāšu atspoguļojumu medijos. 
 • piedalīties Tīkla aktivitāšu, pasākumu organizēšanā, nodrošināt Tīkla sociālo tīklu kontu un mājas lapas administrēšanu.
 • sadarboties ar pārējo projekta komandu, tai skaitā projekta vadītāju, multimediju speciālistu, brīvprātīgo jauniešu koordinatoru, jomas ekspertiem projekta aktivitāšu realizēšanā kā arī Tīkla valdi un biedriem informācijas apmaiņas nodrošināšanai. 

Prasmes, pieredze:  

 • pieredze darbā ar sociālajeim medijiem un mājas lapu rediģēšanu(wordpress),
 • interese par sociālo jomu kontekstā ar bērniem, ģimenēm, jauniešiem,spēja operatīvi orientēties lielā informācijas apjomā un atlasīt svarīgāko,
 • spēja un patika kodolīgi un saprotami rakstīt par dažādām tēmām un izplatīt informāciju sociālajos medijos,
 • prasme, idejas un zināšanas, kā piesaistīt dažādu mērķgrupu uzmanību un iesaistīt tās komunikācijā,
 • proaktīvs, pašorganizēts darba stils, kas apvienots ar spēju un vēlmi strādāt komandā.

Kā arī meklējam sekojošus komandas biedrus projektā, sadarbojoties kā ar pakalpojumu sniedzējiem:

JAUNIEŠU KOORDINATORS 
(pašnodarbināta persona vai uzņēmuma līgums)

Galvenie pienākumi projektā: 

 • piesaistīt, atlasītun koordinēt jauniešu aktivitātes projektā, t.sk. jauniešu apmācības,
 • izstrādāt brīvprātīgo jauniešu aktivitāšu plānu, pārraudzīt tā izpildi,
 • dokumentēt un gatavot projekta pārskatu par jauniešu aktivitātēm, 
 • sagatavot līgumus ar brīvprātīgajiem jauniešiem par darbību Tīklā un sekot līgumu izpildei.

Prasmes, pieredze: 

 • Pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem, ideālā gadījumā, kā brīvprātīgo koordinatoram vai projektu vadītājam,
 • labas plānošanas un darba organizēšanas prasmes,
 • teicamas komunikācijas prasmes, tostarp prezentācijas kā arī digitālo mediju prasmes, 
 • interese par sociālo jomu kontekstā ar bērniem, ģimenēm, jauniešiem

MULTIMEDIJU SPECIĀLISTS 
(pašnodarbināta persona vai uzņēmuma līgums)

Galvenie pienākumi projektā: 

 • Izstrādāt projekta aktivitātes RUPORS tehnisko konceptu un sadarbībā ar komunikācijas speciālistu un brīvprātīgo jauniešu koordinatoru ieviest to praksē,
 • veikt audio un video materiāla ierakstus, un to pēcapstrādi, iesaistot šajās aktivitātēs brīvprātīgos jauniešus.

Prasmes, pieredze: 

 • Praktiskā darba pieredze digitālā satura producēšanā, īpaši nozīmīga ir pieredze video materiālu filmēšanā un pēcapstrādē,
 • zināšanas un pieredze darbā ar mūsdienu komunikācijas tehnoloģijām un spēja tās pielietot, piemēram, podkāstu veidošanā. 

PAR PROJEKTU:

Projekta mērķis ir stiprināt Tīkla interešu aizstāvības kapacitāti un atpazīstamību, t.sk. iesaistot Tīkla darbā pastavīgai sadarbībai brīvprātīgos  jauniešus. Līdz šim bērnu un jauniešu iesaiste Tīkla darbā notika dažādu aktivitāšu, parasti pētījumu ietvaros, kuros bērni un jaunieši piedalījās fokusgrupu diskusijās, intervijās un citās aktivitātēs, taču regulāras sadarbības un jauniešu iesaistes Tīkla darbā nebija, jo trūka resursu, lai nodrošinātu kvalitatīvu brīvprātīgo piesaisti, apmācību un koordinēšanu. 

Projektā plānots uzrunāt un piesaistīt kā brīvprātīgos studējošos jauniešus, jo īpaši tos, kuri studē ar mediju un komunikāciju zinātni saistītās programmās un labi pārzina komunikāciju instrumentus un kanālus un māk pielietot dažādos komunikācijas rīkus, t.sk. audiovizuālos. Piesaistītie jaunieši tiks apmācīti un sagatavoti, lai viņi varētu veiksmīgi uzrunāt dažādas sabiedrības grupas, tai skaitā pusaudžus, jauniešus un iesaistīs viņus bērniem un jauniešiem aktuālu jautājumu apspriešanā. Tāpat brīvprātīgo jauniešu iesaiste sniegs Tīklam papildus resursu un pieredzi dažādu projektu realizēšanai, tostarp arī interešu aizstāvības darbā, t.sk. materiālu sagatavošanā, viedokļa prezentēšanā politikas veidotājiem, kampaņu organizēšanā. 

Brīvprātīgo jauniešu digitālo mediju un komunikācijas prakse un zināšanas būtu ļoti noderīgas arī Tīkla biedriem, jo, kā zināms no prakses, daudzās nevalstiskās organizācijas, kas darbojas tieši ģimeņu sociālā atbalsta pakalpojumu jomā, strādā vidējās un vecākās paaudzes cilvēki, kuriem bieži vien trūkst iemaņas un arī laiks, lai veidotu efektīvu komunikāciju ar sabiedrību un informētu par savu darbu, kā arī, lai komunicētu ar jauniešiem kā mērķa grupu, kuras uzrunāšanai nepieciešams atšķirīgs komunikācijas stils. Brīvprātīgo jauniešu resursa piesaiste palīdzēs Tīklam operatīvi un nepastarpināti iegūt vērtīgu informāciju un datus no sabiedrības, lai Tīkls un tā biedru organizācijas vēl kvalitatīvāk varētu veikt bērnu, jauniešu un ģimeņu ar bērniem interešu aizstāvības darbu.

Šī projekta ietvaros tiks ieviests arī “Ģimeņu un bērnu politikas BAROMETRS”, ar kura palīdzību tiks veikts izstrādē esošo likumprojektu un politikas iniciatīvu, kas skar sociālās aizsardzības, veselības aprūpes un izglītības jomas un kurām ir būtiska ietekme uz bērnu un ģimeņu ar bērniem dzīvi, monitorings un sabiedrības informēšana. 

Lielai daļai sabiedrības Latvijā nav intereses par politiskajiem procesiem, neskatoties uz to, ka politiķu pieņemtie lēmumi ietekmē ikvienu valsts iedzīvotāju, tai skaitā ģimenes ar bērniem un jauniešus. Bieži vien sabiedrībai ļoti būtiski likumu un politisku lēmumu projekti tiek virzīti lielā steigā, bez pietiekamas sabiedrības iesaistes lēmumu apspriešanā, informēšanas un ietekmes skaidrošanas uz dažādajām sabiedrības grupām. Sabiedrības proaktīvu iesaisti un sekošanu likumdošanas un politikas veidošanas procesiem apgrūtina gan lielais informācijas apjoms, kas prasa iemaņas un arī laiku, lai atrastu un atlasītu nepieciešamo informāciju par virzītajiem likumprojektiem un izsekotu to virzībai, gan bieži vien arī informācijas vai specifisku zināšanu trūkums, kas nepieciešams, lai pilnvērtīgi izvērtētu pieņemamos likumus un to ietekmi uz sabiedrības dažādām grupām, tostarp ģimenēm ar bērniem. Šī iemesla dēļ Latvijā bieži vien tiek pieņemti likumi, kuru ietekme uz dažādām sabiedrības grupām, jo īpaši bērniem un jauniešiem, nav rūpīgi izvērtēta, kas rada vēlāk nepieciešamību pēc atkārtotām likumu izmaiņām, un kā sekas apjukumu un neuzticēšanos sabiedrībā politiskajiem procesiem un valsts institūcijām kā arī papildus administratīvos izdevumus un haotisku, bieži mainīgu normatīvo regulējumu. 

Lai veicinātu informētu lēmumu pieņemšanu, sabiedrībai tiks sniegta nepieciešamā papildus informācija, t.sk. dažādu jomu ekspertu vērtējums, dati un komentāri par izstrādē esošo likumprojektu un iniciatīvu ietekmi uz konkrēto sabiedrības grupu un bērnu, ģimeņu labklājības un tiesību situāciju Latvijā kā arī to atbilstību starptautiskajiem un nacionālajiem bērnu tiesību normatīviem un nacionālajos plānošanas dokumentos definētajiem mērķiem un prioritātēm. 

Līdz šim Tīklam trūka kapacitātes, lai aktīvi un regulāri monitorētu dažādu ministriju un valsts iestāžu virzīto likumprojektu statusu, tādēļ nereti par dažādu bērniem un ģimenēm būtisku normatīvo regulējumu izmaiņām un arī dažādu politikas plānošanas dokumentu izstrādi un apstiprināšanu Tīkls uzzināja un informēja biedrus tikai pēc šo dokumentu apstiprināšanas vai arī, pat, ja informācija bija saņemta laicīgi, nevarēja uz to reaģēt, jo viedokļa apkopošana no Tīkla biedriem un sabiedrības, t.sk.vecākiem un jauniešiem un viedokļrakstu izstrāde prasa cilvēkresursus, kuru Tīklam šobrīd nav. 

Tāpat projekta ietvaros tiks ieviests “RUPORS” ar kura palīdzību tiks operatīvi apkopoti viedokļi un priekšlikumi, prioritāri no bērniem un jauniešiem par konkrētiem jautājumiem, problēmsituācijām vai virzītajiem likumprojektiem un nodoti tālāk likumdevējam vai politisko iniciatīvu virzītājiem. Šobrīd kā ģimeņu, tā bērnu un jauniešu viedokļa pārstāvniecības funkciju veic nevalstiskās organizācijas, taču tās parasti pārstāv atsevišķas sociālam atstumtības riskam pakļautas vai arī jau pilsoniski aktīvo iedzīvotāju grupas. Līdzīga ir situācija ar bērniem un jauniešiem, tikai viņu pilsoniskā aktivitāte, kā parāda dažādu pētījumu dati, tostarp Latvijas Bērnu labklājības tīkla veiktais starptautiskais pētījums Jauniešu labbūtība Baltijas valstīs, 2019, ir vēl zemāka kā pieaugušajiem un tikai 17 % iesaistās nevalstiskajās organizācijās. Tādēļ RUPORA mērķis ir iesaistīt dažādu sociālo grupu ģimenes, bērnus un jauniešus, tos informēt un aicināt būt pilsoniski aktīviem un radīt papildus iespēju tiem tikt sadzirdētiem no politikas veidotājiem. Tas veicinās līdzdalības kultūru gan pašu bērnu, jauniešu un vecāku, gan arī politikas veidotāju vidū, radinot visas puses pie reālas, kvalitatīvas sabiedrības iesaistes, informēšanas un uzklausīšanas, nevis tikai formālas līdzdalības prasību izpildes. RUPORA izveidē un darbības nodrošināšanā tiks iesaistīti brīvprātīgie jaunieši.

Leave a Comment

Scroll to Top