Plāno ievērojamu atbalstu bērniem ar uzvedības un atkarību problēmām un to riskiem, kā arī viņu ģimenēm

Integrēta dažādu jomu atbalsta trūkums pēdējos gados ir bijis viens no iemesliem nepietiekamiem un fragmentētiem pakalpojumiem jauniešiem ar uzvedības un atkarību problēmām un to riskiem un viņu ģimenēm.

Tāpēc otrdien, 21. novembrī, valdības sēdē atbalstīts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.5.pasākuma “Atbalsta pasākumi bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām un to ģimenēm” īstenošanas noteikumu projekts. Tā ietvaros plānots ievērojams atbalsts bērniem ar uzvedības un atkarību problēmām un to riskiem, kā arī viņu ģimenēm.

“Bērnu uzvedības vai atkarību problēmu cēloņi var būt dažādi. Bieži vien vecākiem trūkst izpratnes, prasmju vai zināšanu par bērna vajadzībām, līdz ar to ģimene nav pietiekams resurss bērnam krīzes situācijās. Tāpēc ir labi, ka apstiprināts projekts, kura īstenošana ļaus mazināt un novērst bērnu uzvedības vai atkarību problēmas un to veidošanās riskus, “ uzsver labklājības ministrs Uldis Augulis.

Projekts tiks īstenots Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā un paredzēs izvērtēt esošo pakalpojumu sistēmu daudz lielāku uzmanību pievēršot bērnu, jauniešu un ģimeņu individuālām vajadzībām. Tiks izvērtētas starptautiskās prakses tendencēm un aktualitātēm atbilstošu pakalpojumu adaptēšanas iespējas Latvijā, kā arī sniegts atbalsts pašvaldībām jau esošo pakalpojumu pieredzes izplatīšanā Latvijas reģionos.

Jaunā projekta ietvaros vairāku jomu sadarbībā, balstoties uz vietējo un starptautisko pieredzi, tiks strādāts pie pakalpojumiem gan kopienā balstītā (konsultācijas pie speciālistiem, atbalsta grupas  terapeitiski dzīvokļi u.c.), gan individuālā līmenī.

Lielākā projekta finansējuma daļa tiks ieguldīta tieši atbalsta pasākumu izveidē un nodrošināšanā bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām un viņu ģimenēm un speciālistu sagatavošanā, kā arī multidisciplināru sociālās, veselības, izglītības, ja nepieciešams – arī probācijas,  atbalsta pakalpojumu izstrādē un ieviešanā.

Projektā plānota arī bērna atbalsta speciālistu tīkla izveide. Viņi būs bērna psihosociāla un emocionāla atbalsta personas un organizēs sadarbību ar bērna gadījuma risināšanā iesaistītajām institūcijām, koordinēs to savstarpējo sadarbību, nodrošinās savlaicīgu speciālistu iesaisti gadījuma risināšanā, vērtēs riska ietekmes mazināšanas dinamiku, izstrādājot atbalsta pasākumu plānu.

Kopējais plānotais projekta finansējums ir 13 miljoni eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums – 11,1 miljoni eiro un valsts budžeta līdzfinansējums – 1,9 miljoni eiro. Projekta īstenošana uzsākta jau šī gada septembrī un turpināsies līdz 2029.gada decembrim..

Scroll to Top