Latvijas Bērnu labklājības tīklu raksturo uz bērnu un ģimeņu vajadzībām orientēta darbība un drosme sākt risināt nākotnes problēmas jau šodien. Tīklā apvienojušās dažādu jomu nevalstiskās organizācijas, lai līdzdarbotos politikas veidošanā un uzlabotu bērnu labklājības un tiesību situāciju Latvijā, kā arī ar uzkrāto pieredzi, zināšanām un idejām sekmētu pozitīvas pārmaiņas bērnu dzīvēs ilgtermiņā.

Kā kļūt par biedru?

Lai iestātos biedrībā, ir jāaizpilda pieteikuma anketa.

Tīkla valde 5 cilvēku sastāvā ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža izskata pieteikumu un sniedz informāciju par valdes lēmumu un tālāk veicamajiem soļiem.

Biedru ieguvumi

LBLT apvieno un atbalsta organizācijas un indivīdus, veicinot augstas kvalitātes ģimeņu ar bērniem interešu aizstāvību. Mūsu biedri ne tikai rūpējas par bērnu labklājību, bet arī gūst dažādas priekšrocības un ieguvumus, darbojoties tīklā.

Tīklošanās un dažādu jomu ekspertu platforma
 • Nevalstisko organizāciju sakaru tīkls un pieredzes apmaiņa ar iespēju satikt līdzīgi domājošos, kas iestājas par tīklam svarīgiem jautājumiem;
 • Dalība tīkla organizētajos, pieredzes un jomu zināšanu pārneses pasākumos;
 • Sadarbība ar citām tīkla nevalstiskajām organizācijām;
 • Iespēja būt tīklā ar organizācijām, kurām ir līdzīgi mērķi un vērtības;
 • Konsultācijas ar tīkla ekspertiem jomās, kas skar bērnu, jauniešu un ģimeņu labbūtību.
Publicitāte
 • Iespēja līdzdarboties tīkla īstenotajos pasākumos un aktivitātēs, popularizējot savu organizāciju;
 • Tīkla komunikācijas kanālu izmantošanas iespēja.
Dalība interešu aizstāvībā un politikas veidošanā
 • lespēja izmantot tīklu kā platformu savas organizācijas interešu aizstāvībai;
 • lespēja piedalīties valstij nozīmīgās darba grupās lēmumu izstrādē un pieņemšanā.
Izglītošanās iespējas
 • lespēja piedalīties biedriem organizētajos pasākumos, apmācībās, semināros, lekcijās.
 • Pieeja aktuālai informācijai un pētījumu datiem;
 • lespēja pirmajiem uzzināt jaunumus par bērnu, jauniešu un ģimeņu politikas aktualitātēm un pieejamajām atbalsta iespējām;
 • Pieeja visiem tīkla veiktajiem pētījumiem un iespēja to datus izmantot savā ikdienā.

Biedru nauda

 • Lielajām organizācijām (gada apgrozījums virs EUR 300 000)  
  200 EUR/gadā
 • Vidējām organizācijām (gada apgrozījums no EUR 50 000 līdz EUR 300 000)
  70 EUR/gadā
 • Mazajām organizācijām (gada apgrozījums līdz EUR 50 000)
  30 EUR/gadā
 • Fiziskām personām 30 EUR/gadā

Kā tiek izmantota biedru nauda?

Biedru nauda palīdz finansēt tīkla rīkotos pasākumus biedriem, segt tehniskos izdevumus, kā, piemēram, mājaslapas uzturēšana, veikt biedriem aktuālās informācijas apkopošanu, biedru informēšanu, kā arī apkopot tīkla biedru viedokļus un nodrošināt interešu aizstāvību un pārstāvniecību nacionālā līmeni.

Biedri

Organizācijas

Privātpersonas

Scroll to Top