Biedrība “Latvijas Bērnu labklājības tīkls” ir dibināta 2014. gadā ar mērķi apvienot nevalstiskās organizācijas un indivīdus, lai veicinātu bērnu tiesību un interešu aizstāvību un bērnu labklājību un labsajūtu Latvijā. Tās darbības motivators ir vēlme ieraudzīt tādu nākotni, kur sabiedrība nodrošina labbūtību un līdzdalību katram bērnam Latvijā.

Misija

Palīdzēt sabiedrībai un pārvaldes sistēmai kļūt draudzīgākai bērniem.

Tīkla misija paredz palīdzēt sabiedrībai vienmēr aizstāvēt bērnu intereses pēc būtības, kā arī procesus un lēmumus orientēt bērnu vajadzību virzienā, tādējādi veidojot bērnu mīlošu un cienošu sabiedrību un uz lielāku izpratni un iesaisti vērstu pārvaldes sistēmu.

Vīzija

Labbūtību un līdzdalību katram bērnam Latvijā!

Ar labbūtību Tīkls saprot tās visplašāko jēdziena skaidrojumu, skatot bērna labbūtību caur emocionālo, fizisko, sociālo, mentālā, finansiālo dimensiju. Tā ir cieši saistīta ar situāciju ģimenē, ko papildus ietekmē arī situācija vietējā kopienā un valstī kopumā. Savukārt bērnu līdzdalībai sabiedriskajā dzīvē, lēmumu pieņemšanā un pārvaldības procesos ir jābūt visaptverošai – jebkurā jomā, jēgpilnai – pēc būtības nevis formālai un pilnīgai – ar patiesu bērnu iesaisti un iekļaušanu.

Vērtības un darbības pamatprincipi

Tīkla galvenā vērtība – Bērnu pieredze kā kvalitātes standarts un rādītājs

Lai veidotu labu pieredzi katram bērnam Latvijā, Tīkls strādā, ievērojot galvenos darbības principus un vērtības:

Cieņa un atbildība

LBLT darbība un lēmumi ir balstīti cieņā un atbildībā pret bērniem, biedriem un sadarbības partneriem. Tīkls darbā ar bērniem rūpējas par drošības izjūtas radīšanu, ieklausīšanos un empātiju, un atbildīgas sabiedrības veidošanu.
Tīkls ar biedriem un partneriem veido atklātā komunikācijā balstītu sadarbību un saliedētību, pildot dotos solījumus un rūpējoties par bērnu.

Sadarbības mentalitāte

LBLT ir svarīga apziņa, ka jebkas, ko darām, mēs darām kopā – ar bērniem, biedriem, sadarbības partneriem un citiem iesaistītajiem. Tikai kopā strādājot varam bērniem nodrošināt iesaisti, labo prakšu veidošanu un ieviešanu, kā arī strādāt elasīgi un dinamiski. LBLT ir vieta biedru kopīgai izaugsmei un attīstībai, zināšanu tālāknodošanai, un pastāvīga mācīšanās ir daļa no ikdienas, lai sasniegtu pašus labākos rezultātus.

Profesionalitāte un kompetence

Bērnu interešu aizstāvībā mums ir svarīga profesionālās ētikas ievērošana un sarežģītu jautājumu kopīga risināšana ar jomas ekspertiem. Tīkla biedriem sniedzam un no viņiem saņemam zināšanas, prasmes un pieredzi darbā ar bērnu aizsardzības tēmām. Tīkla darbības, lēmumi un komunikācija ir datos balstītas.
Mums ir svarīgi arī pastāvīgi izglītoties pašiem un palīdzēt izglītoties biedriem – apgūt jaunas zināšanas, prakses, kas palīdz savukārt uzlabot bērnu pieredzi un labbūtību. Mums ir svarīgi iet līdzi ar laiku un izmantot tehnisko progresu, vienlaicīgi nezaudējot savstarpējo saikni un personīgās attiecības.

Ilgtspēja

Tīklu raksturo uz bērnu un ģimeņu vajadzībām orientēta darbība un drosme sākt risināt nākotnes problēmas jau šodien. Kopā ar tīkla biedriem koncentrējamies uz ilgtermiņa domāšanu, lai sekmētu pozitīvas pārmaiņas nākotnē.

Stratēģiskās un darbības jomas

Tīkla darbs ir organizēts tā, lai iniciatīvām ir ne tikai rezultāti, bet arī redzami iznākumi bērnu pieredzē – precīza ietekme uz bērnu labbūtības un iesaistes palielināšanu. Tīkls strādā kā bērnu pārstāvis un balss, lai nodrošinātu pozitīvu bērnu pieredzi Latvijā, realizējot starpnozaru skatījumu uz bērnu un tā vajadzībām.

Tīkla darbības jomas:

Sociālā aizsardzība

Izglītība

Veselība

Tīkls ir pārliecināts, ka visas jomas ir būtiskas bērnu, jauniešu un ģimeņu labklājības nodrošināšanā un tām ir jādarbojas sasaistē. Ir nepieciešams radīt apstākļus, kuros bērns un viņa ģimene saņem tiem nepieciešamo atbalstu tādā apjomā, laikā un veidā, kas atbilst bērna vajadzībām. Bērnu un jauniešu līdzdalībai sabiedriskajā dzīvē, lēmumu pieņemšanā un pārvaldības procesos ir jābūt visaptverošai, jēgpilnai un pilnīgai – ar patiesu bērnu iesaisti un iekļaušanu.

Darbības virzieni

Tīkls palīdz aizstāvēt bērnu intereses pēc būtības, lai veidotu bērnu mīlošu un cienošu sabiedrību. Tikla darbība iekļauj vairākus darbības virzienus, lai palīdzētu procesus un lēmumus orientēt bērnu vajadzību virzienā ar lielāku izpratni un iesaisti:

Apvienotājs

Inovators

Problēmu izgaismotājs

Lobijs

Būtiski sasniegumi

Termina “bērna labbūtība” ieviešana Latvijā sociālajā jomā un tā skaidrošana politikas veidotājiem, lai veicinātu holistisku skatījumu un izpratni par dažādo faktoru ietekmi uz bērnu attīstību

Bērnu līdzdalības būtības un nozīmīguma skaidrošana likumdevējiem un dažādu jomu profesionāļiem kā bērnu tiesību, tā arī bērna attīstības kontekstā.

Datos un faktos balstītas politikas veicināšana, veicot pētījumus, apkopojot labās prakses un organizējot seminārus un konferences, lai aktualizētu bērnu un jauniešu labklājības situāciju Latvijā.

Pētījumu un praktisku metodiku izstrāde:

● Pētījumu un fokusgrupu veidošana ar bērnu, jauniešu, vecāku līdzdalību politikas veidošanā vai dažādos projektos.
● Bērnu, jauniešu un ģimeņu vajadzību un resursu kartēšanas rokasgrāmata
● Projekta “Kopienas kā resurss ģimenēm” ziņojums par bērnu un ģimeņu situāciju, vajadzībām un pieejamajiem resursiem jaunajā Tukuma novadā
● Pētījums Jauniešu labbūtība Baltijas valstīs
● Bērnu līdzdalības novērtējuma nacionālais ziņojums
● Bērnu labsajūtas pētījums Baltijas valstīs
● Praktiskā metodika un iedvesmas instruments sākumskolas skolotājiem – rokasgrāmata “Līdzdalības ceļojums”
● Pētījums par atkarīgo pusaudžu sociālo rehabilitāciju Latvijā

Starptautiskas konferences, publiskas diskusijas bērnu un jauniešu labbūtībai būtisku tēmu, problēmu aktualizēšanai

● Diskusija “Bērna ar papildu vajadzībām iekļaušana izglītības iestādē” / 27.01.2022.
● Seminārs “INVESTĪCIJAS vs. IZDEVUMI. Kā radīt ilgtermiņa pozitīvas pārmaiņas bērniem, jauniešiem un ģimenēm?” / 20.05.2021.
● Starptautiskā konference “Jaunatne šodien un rīt” / 21.02.2019.
● Starptautiskā konference “Efektīva politika un prakse Bērnu agrīnās attīstības nodrošināšanā❞ / 23.11.2018.
● Konference – diskusija “Šodienas bērni – Latvijas nākamā simtgade” / 29.05.2017.

Bērnu un ģimeņu atbalsta organizāciju datubāze

Datu bāzē apkopotas Latvijas nevalstiskās organizācijas un sociālie uzņēmumi, kas sniedz pakalpojumus vai cita veida atbalstu ģimenēm ar bērniem un jauniešiem dažādās jomās. Datubāzē organizācijas iespējams meklēt pēc dažādiem kritērijiem – reģions, darbības joma, nodrošinātie pakalpojumi. Ja Jūsu organizācija vēlas pievienoties datubāzei, lūdzu, sazinieties ar Tīklu, rakstot uz e-pastu: [email protected]

Biedrības gada pārskati

Scroll to Top