Latvijas ģimeņu barometrs 2024

Projekta “Latvijas ģimeņu barometrs 2024” mērķis ir uzlabot ģimeņu ar bērniem situāciju Latvijā, nodrošinot pierādījumos balstītu interešu aizstāvību sociālās aizsardzības, veselības aprūpes un izglītības jomās.

Projektā plānots turpināt projekta “BAROMETRS: ģimenes ar bērniem Latvijā” 2022. un 2023.gadā īstenotās aktivitātes, nodrošinot to turpinājumu un ilgtspēju.

Projekta aktivitātes nodrošinās darbību četrās nozīmīgās ģimeņu ar bērniem interešu aizstāvības sadaļās:

  1. Aptaujas “Latvijas ģimeņu barometrs 2024” veikšanu, noskaidrojot ģimeņu ar bērniem situāciju un aktuālās problēmas.
  2. Normatīvo aktu projektu un politikas iniciatīvu monitoringu, sniedzot priekšlikumus to pilnveidei.
  3. Risinājumu domnīcas, kurās tiks meklēti nepieciešamie risinājumi ģimeņu ar bērniem situācijas uzlabošanai Latvijā.
  4. Sabiedrības, lēmumu pieņēmēju, politikas veidotāju  un NVO informēšana, sadarbībā balstītu risinājumu meklēšanai

Projektā tiešā veidā tiks iesaistītas 1000 ģimenes ar bērniem visā Latvijā, kā arī 20 NVO, kuru mērķauditorija ir ģimenes ar bērniem. Tāpat projekts sniegs būtisku ietekmi uz lēmumu pieņēmējiem un politikas veidotājiem, sniedzot komentārus un priekšlikumus par 6 normatīvo aktu projektiem un politikas iniciatīvām, kuriem ir ietekme uz ģimenēm ar bērniem. 

Projekta rezultātā tiks nodrošināta efektīva un profesionāla ģimeņu ar bērniem interešu aizstāvība Latvijā, veidojot ģimenēm draudzīgāku vidi un risinot aktuālās vajadzības. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild biedrība “Latvijas Bērnu labklājības tīkls”.

Scroll to Top