Šobrīd sabiedriskai apspriešanai pieejams tiesību akta projekts “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”. Noteikumu projekts nosaka pienākumus izglītības iestādēm un to dibinātājiem attiecībā uz izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi, pirmo palīdzību un drošību izglītības iestādēs. Iepazīties ar projektu iespējams tiesību aktu projektu vietnē.

Biedrība “Latvijas Bērnu labklājības tīkls” un tās biedri ir iepazinušies ar Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” un aicina precizēt, labot un papildināt sekojošu punktus:

 • 2. punktā nepieciešams precizēt, kādi vardarbības un ievainojumu profilakses pasākumi ir domāti, kā arī precizēt mērķgrupu, kam tiek organizēti izglītojošie pasākumi. Aicinām izstrādāt un pievienot pielikumā rīcības plāna vardarbības mazināšanai un novēršanai izglītības iestādēs paraugu, kas ietver izglītojošos pasākumus, reaģēšanas algoritmus un atbalsta aktivitātes vardarbības gadījumos. Tādējādi būtu iespējams arī objektīvi novērtēt, vai izglītības iestāde šādu plānu ir izveidojusi un pasākumus īstenojusi.
 • 4. punktā aicinām noteikt, ka skolā veidojama vardarbības novēršanas komanda, kura nodarbojas ar preventīvo pasākumu plānošanu, rīcības algoritmu izstrādi, gadījumu risināšanu un uzskaiti, kā arī intervenču novērtēšanu.
 • 5. punktā aicinām definēt noteiktu regularitāti, cik bieži ir nepieciešams apgūt un atjaunināt zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā.
 • 7. punktā aicinām papildināt uzskaitītās vielas, no kurām iespējama saindēšanās ar “un citām vielām”, jo izglītojamais var saindēties ne tikai ar aizliegtām vielām, bet arī ar bojātu pārtiku vai ko tamlīdzīgu.
 • 7. punktā, kā arī turpmākos noteiktumu punktos aicinām aizstāt jēdzienu “vecāki” ar “aizbildņi”, jo nepilngadīgā izglītojamā likumiskie pārstāvji var būt ne tikai vecāki jeb dabiskie aizbildņi, bet arī ar bāriņtiesas lēmumu iecelti aizbildņi.
 • 9. un 6.10. punktu aicinām papildināt ar ievadvārdu “nodrošina”, lai definētu veicamo darbību.
 • 13. punktu aicinām izteikt sekojošā redakcijā: “nodrošina prevencijas pasākumu plāna izstrādi un regulāru pārskatīšanu, lai veicinātu iestādes fiziskās vides novērtējumu un veiktu nepieciešamos uzlabojumus”, jo esošais formulējums ir saturiski neskaidrs;
 • 16. punktu aicinām izteikt sekojošā redakcijā: “sadarbībā ar skolēnu padomi nodrošina dienesta viesnīcu un internāta iekšējās kārtības noteikumu izstrādi un izglītojamo iepazīstināšanu ar tiem vecumam un attīstībai atbilstošā un viegli uztveramā veidā, kā arī nodrošina to ievērošanas uzraudzību;”, paredzot izglītojamo līdzdalību noteikumu izstrādē un efektīvāku izglītojamo vajadzībām un uztveres īpatnībām atbilstošāku iepazīstināšanu ar noteikumiem.
 • 17. punktu aicinām izteikt sekojošā redakcijā: “nodrošina rīcības plāna izstrādi, kas nosaka preventīvus pasākumus atkarību izraisošo vielu lietošanas uzsākšanas un procesu atkarības risku novēršanai, kā arī rīcību gadījumā, ja izglītības iestādē konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lietojuši, glabājuši vai izplatījuši atkarību izraisošās vielas, un minētā plāna ieviešanu un izpildes kontroli. Rīcības plāna paraugs noteikts šo noteikumu pielikumā;” Vēršam uzmanību, ka pielikumā nav pievienots rīcības plāna paraugs, bet rīcības plāna īstenošanas noteikumi.
 • 18. punktu aicinām izteikt sekojošā redakcijā: “nodrošina atbalstu pedagogiem un citiem izglītības iestādes darbiniekiem veselīga dzīvesveida popularizēšanā, un veselību veicinošu un higiēnas pasākumu īstenošanā, veselīgas savstarpējās attiecības veicinošu pasākumu īstenošanā;”
 • 19. punktā aicinām aizvietot “veselīga uztura pamatprincipus” ar “veselīga uztura pamatprincipu ievērošanu”, kā arī aizvietot “moderno tehnoloģiju” ar “viedierīču”.
 • 5. punktu noslēgumā aicinām papildināt ar “un to publisku pieejamību;”
 • 9. punktu aicinām izteikt sekojošā redakcijā: “sadarbojas ar vecākiem, valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām izglītojamo drošības, bērnu tiesību aizsardzības un labbūtības nodrošināšanas jautājumos;”
 • 10. punktā aicinām papildus norādīt, ka ziņot nepieciešams arī bāriņtiesai, kā arī aicinām papildināt situācijas, kurās nepieciešams ziņot, iekļaujot arī konstatētās fiziskas, seksuālas, emocionālas vardarbības un pamešanas novārtā gadījumus.
 • punktā aicinām ietvert, ka tiek informēta vardarbības novēršanas komanda, turklāt intervencēm tiek noteikts skaidrs, objektīvi nosakāms mērķis.
 • aicinām papildināt 10. punktu ar 10.5. un 10.6. apakšpunktiem sekojošā redakcijā:
  • “10.5. vadītājam ir tiesības pieaicināt nepieciešamos speciālistus, lai nodrošinātu uzlabojumus izglītojamā uzvedībā un mācībās. Attiecīgā pašvaldība nodrošina atbalsta personāla pakalpojumus, ja izglītības iestādē nav šādu speciālistu;”
  • “10.6. vadītājs vai pilnvarota persona nodrošina 10.4. punktā noteiktā atbalsta pasākumu plāna uzraudzību un regulāru pārskatīšanu atbilstoši izglītojamā vajadzībām un situācijai.”
 • punktā aicinām definēt izmērāmus kritērijus, kā novērtēt uzlabojumus. Ņemot vērā, ka Latvijas izglītības sistēma paredz iekļaujošo izglītību, tad ir jārēķinās arī ar bērniem, kuriem veselības problēmu (piemēram, UDHS, autisms utml.) dēļ nebūs sagaidāmo uzlabojumu. Tāpat nepieciešams precizēt, ko nozīmē “informēt pašvaldību”, norādot pie kuras pašvaldības iestādes ir jāvēršas. Attiecīgi jābūt skaidram, kurš ir gadījuma vadītājs, kas attiecīgi koordinē visu intervences procesu, kas notiek ar bērnu un ģimeni. Aicinām noteikumos norādīt, ka jāinformē pašvaldības sociālais dienests.
 • Aicinām izslēgt no 11. punkta vārdus “nevēlas vai”.
 • punktā atbilstoši 11. punktam aicinām norādīt, ka pašvaldības sociālā dienesta pienākums ir sasaukt starpinstitūciju sanāksmi.
 • punktu aicinām izteikt sekojošā redakcijā: “Atbilstoši izglītības iestādes vajadzībām, tās atrašanās vietai un citiem apstākļiem, izglītības iestāde sadarbībā ar skolēnu padomi izstrādā izglītojamo attīstības vecumposma īpatnībām atbilstošus iekšējās kārtības noteikumus un drošības noteikumus izglītojamajiem saprotamā un viegli uztveramā valodā.”
 • 4. punktā aicinām precizēt vardarbības risku pazīmes, nevis runāt par draudiem (draudi ir vārdiska iebiedēšana), kā arī to, kā tiek konstatēta vardarbība (piemēram, konstatējot sekas psiholoģiskās izpētes veidā).
 • punktā aicinām pievienot drošību attiecībās ar citiem cilvēkiem (līdzās fiziskai drošībai ne mazāk būtiska ir arī emocionālā drošība).
 • 7. punktā aicinām formulējumu “ekstremālās un nestandarta” aizvietot ar “ārkārtas”.
 • punktu aicinām izteikt sekojošā redakcijā: “Izglītojamos viņu attīstības vecumposma īpatnībām atbilstošā veidā un piemērotā regularitātē ar iekšējās kārtības noteikumiem, drošības noteikumiem, evakuācijas plānu un attālināto mācību organizēšanas kārtību iepazīstina ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā pēc katra mācību vai studiju gada sākuma un ikreiz pirms darbību uzsākšanas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību.”
 • punktu aicinām izslēgt no noteikumu projekta un paredzēt iekšējās kārtības noteikumu un drošības noteikumu apguvi kā mācību procesā integrētu sastāvdaļu, nevis vienreizēju pasākumu, kuru nepieciešams izglītojamajam apliecināt ar parakstu.
 • punktā aicinām noteikt bērnu drošībai atbilstošāku pieaugušo skaitu uz bērnu skaitu, diferencējot atkarībā no vecumposma. Piemēram, uz vienu pieaugušo ne vairāk kā 6 bērni vecumā līdz 3 gadiem un ne vairāk kā 8 bērni uz vienu pieaugušo vecumā līdz 5 gadiem.

Attiecībā uz ministru kabineta noteikumu projekta pielikumā iekļauto “Rīcības plāns, kas nosaka preventīvus pasākumus atkarību izraisošo vielu lietošanas uzsākšanas risku novēršanai, kā arī rīcību gadījumā, ja izglītības iestādē konstatē, ka izglītojamie iegādājušies, ienesuši, lietojuši, glabājuši,  izplatījuši vai pamudinājuši lietot atkarību izraisošas vielas” atkārtoti vēršam uzmanību, ka nosaukums neatbilst saturam, jo tas nav rīcības plāna paraugs, bet gan rīcības plāna ieviešanas noteikumi, kuriem būtu jābūt ietvertiem apakšnodaļā nevis pielikumā. Aicinām:

 • pārcelt rīcības plāna saturu, iekļaujot to kā atsevišķu noteikumu apakšnodaļu.
 • pievienot noteikumu pielikumā Rīcības plāna paraugu, kas atspoguļo to, kā izglītības iestāde var plānot preventīvus pasākumus atkarību izraisošo vielu lietošanas uzsākšanas risku novēršanai, kā arī rīcību gadījumā, ja izglītības iestādē konstatē, ka izglītojamie iegādājušies, ienesuši, lietojuši, glabājuši, izplatījuši vai pamudinājuši lietot atkarību izraisošas vielas.
 • punktā noteikt: “nosaka izglītības iestādes darbinieku preventīvus pasākumus un rīcību”.
 • 2. punktu papildināt, nosakot, ka izglītojamo izglītošanas darbu organizē, “vajadzības gadījumā piesaistot atbilstošus speciālistus vai nevalstiskās organizācijas”.
 • punktā precizēt kompetenci, atbilstoši kurai izglītības iestādes personāls veic tūlītējus pasākumus.
 • noteikt kārtību, kādā tiek iecelta atbildīgā persona, jo 8. punktā ir norāde uz atbildīgo personu, bet ne tajā un arī ne citos punktos nav norādes par iecelšanas kārtību.
 • punktu papildināt ar atbilstošākiem nepieciešamajiem speciālistiem: narkologa, atkarību profilakses speciālista.

 

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiāla saturu atbild biedrība “Latvijas Bērnu labklājības tīkls”

Scroll to Top