Latvijas Bērnu labklājības tīkla atklātā vēstule par Eiropas Bērnu garantiju

Eiropas Bērnu garantija ir Eiropas Savienības (turpmāk – ES) īstenota politiskā iniciatīva, kas vērsta uz bērnu tiesību nodrošināšanu visā ES. Šī iniciatīva tika izveidota, lai garantētu, ka visas ES dalībvalstis nodrošina bērniem vienlīdzīgu piekļuvi izglītībai un veselības aprūpei, tādējādi īstenojot taisnīgas un vienlīdzīgas iespējas visiem bērniem Eiropā.

2021. gada 14. jūnijā ES Padome pieņēma Padomes ieteikumu (ES) 2021/1004, ar kuru izveidoja Eiropas Bērnu garantiju, kuras mērķis ir novērst un apkarot sociālo atstumtību, garantējot, ka ikvienam bērnam ES ir piekļuve pamatpakalpojumu kopumam, tādējādi veicinot bērna tiesību ievērošanu, apkarojot bērnu nabadzību un sekmējot vienlīdzīgas iespējas.

Bērnu garantijas ietvaros ES dalībvalstis, t.sk. Latvija, ir apņēmušās katram bērnam garantēt:

  • kvalitatīvu un pieejamu bezmaksas bērnu pieskatīšanu un pirmsskolas izglītību;
  • bezmaksas izglītību un interešu izglītību skolās;
  • pieejamu bezmaksas veselības aprūpi;
  • piekļuvi veselīgam uzturam, tai skaitā vismaz vienu veselīgu bezmaksas maltīti katru skolas dienu;
  • pienācīgu mājokli.

Dalībvalstīm līdz 2022. gada 15.martam bija jāiesniedz Eiropas Komisijai nacionālie Rīcības plāni, tajos norādot, kādā veidā līdz 2030. gadam valsts plāno izskaust bērnu nabadzību un sociālo atstumtību. Latvija ir viena no astoņām ES dalībvalstīm, kura vēl nav publiskojusi savu Eiropas Bērnu garantijas nacionālo rīcības plānu.

Eiropas Bērnu garantijas nacionālā rīcības plāna izstrāde un īstenošana Latvijā ir īpaši nozīmīga, ņemot vērā, ka katrs piektais bērns (20,1%) no 358 534 Latvijā dzīvojošajiem bērniem ir pakļauts nabadzības vai sociālās atstumtības riskam.* Ja bērns aug viena vecāka ģimenē, kas ir izplatītākais ģimeņu tips Latvijā (24% jeb aptuveni 120 tūkstoši ģimeņu), tad viņa nabadzības risks ir uz pusi lielāks nekā divu vecāku ģimenēs augošajiem bērniem.**

Biedrība “Latvijas Bērnu labklājības tīkls” vērš uzmanību nepieciešamībai izskaust bērnu nabadzību un sociālo atstumtību, garantējot, ka ikvienam bērnam Latvijā ir nodrošinātas pamatvajadzības – uzturs, izglītība, mājoklis, veselības aprūpe, tādejādi pārtraucot paaudžu nabadzības ciklu. Aicinām izstrādāt un īstenot taisnīgu, vienlīdzīgu, bērnus aizsargājošu un atbalstošu Eiropas Bērnu garantijas nacionālo rīcības plānu.

Papildu informāciju par Eiropas Bērnu garantiju iespējams iegūt Eiropas komisijas mājas lapā un Latvijas Bērnu labklājības tīkla sagatavotajā informatīvajā materiālā vai LBLT vietnes sadaļā Bērnu garantija.

Latvijas Bērnu labklājības tīkla misija ir palīdzēt cilvēkiem un sistēmām kļūt draudzīgākām bērniem. Latvijas Bērnu labklājības tīkls apvieno 30 biedrus (organizācijas un individuālos biedrus) ar kopēju vīziju – labbūtību un līdzdalību katram bērnam Latvijā! Papildus informāciju par Latvijas Bērnu labklājības tīklu iespējams iegūt interneta vietnē www.bernulabklajiba.lv.

Materiāls sagatavos projekta “BAROMETRS: ģimenes ar bērniem Latvijā” ietvaros ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiāla saturu atbild biedrība “Latvijas Bērnu labklājības tīkls”.
Scroll to Top