IZM atbild uz vecāku jautājumiem par iekļaujošo izglītību

Apkopoti diskusijas “Bērna ar papildu vajadzībām iekļaušana izglītības iestādē” laikā uzdotie jautājumi uz kuriem atbildes sniedz Izglītības un zinātnes ministrija.

Pilns diskusijas ieraksts pieejams Latvijas Bērnu labklājības tīkla Youtube kontā: https://www.youtube.com/watch?v=PLnUtUqAuc8.

IZM mājas lapā ir informācija par asistenta pakalpojumu saņemšanu izglītības iestādē: https://www.izm.gov.lv/lv/asistenta-pakalpojumu-sanemsana-izglitibas-iestade

No 2012.gada 1.septembra tika ieviests jauns atbalsta veids personām ar invaliditāti – asistenta pakalpojums mācību iestādēs pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai. Lai saņemtu asistenta pakalpojumu izglītības iestādē ir nepieciešams Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. 

Asistents palīdz izglītojamajam pārvietoties izglītības iestādē, tajā skaitā starpbrīžos un pagarinātās dienas grupas laikā, ārpusstundu pasākumos, lai izglītojamais nokļūtu vietās, kur notiek izglītības iestādes organizētie pasākumi, kā arī atbalstītu viņa līdzdalību šajos pasākumos, saņemtu atbalstu saskarsmē un komunikācijā ar citiem izglītojamiem, pedagogiem un citām personām, pašaprūpes veikšanā (personīgā higiēna, palīdzība ēdienreizēs, apģērbšanās un noģērbšanās, apģērba kārtošana, mācību materiālu sagatavošana darbam un mācību pierakstu veikšana, mācību vietas un piederumu sakārtošana).

Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumi Nr.695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē” nosaka kārtību, kādā izglītojamām personām ar invaliditāti izglītības iestādē piešķir no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai, prasības asistentam, kā arī asistenta pakalpojumam nepieciešamā valsts budžeta finansējuma aprēķināšanas un piešķiršanas kārtību (saite: https://likumi.lv/doc.php?id=252140).

No 2020.gada 1.septembra ir stājušies spēkā Ministru kabineta 2019.gada 19.novembra noteikumi Nr. 556 “Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamo ar speciālajām vajadzībām” (saite: https://likumi.lv/ta/id/310939-prasibas-visparejas-izglitibas-iestadem-lai-to-istenotajas-izglitibas-programmas-uznemtu-izglitojamos-ar-specialam-vajadzibam). 

Noteikumi nosaka prasības, kādas izvirzāmas vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām.

Noteikumu 1. pielikums nosaka atbalsta pasākumus izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām vispārējās izglītības programmas apguvē, piemēram,  mācību procesa organizācijas principi (laika plānojums mācību stundās, metodes, pārbaudes darbu sistēma u.c.);  papildus individualizēti atbalsta pasākumi mācību satura apguvei/ pedagoģiskā intervence (ārpus mācību stundām);  mācību un tehniskie līdzekļi vides nodrošināšanai (mācību materiāli, tehnoloģijas, mācību aprīkojums, telpu iekārtojums u.c., kā arī nepieciešamais atbalsta personāls), bet Noteikumu 2.pielikums – individuālā izglītības programmas apguves plāna paraugu.

Noteikumi nosaka arī, ka:

 • vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmā plānu izstrādā laikposmam, kas nepārsniedz vienu mācību gadu, bet pirmsskolas izglītības programmā plānu izstrādā laikposmam, kas nepārsniedz 12 mēnešus.
 • Izglītības iestādes vadītājs apstiprina izglītojamo speciālo vajadzību noteikšanas kārtību, kā arī plāna izstrādes un īstenošanas kārtību, nosakot katras plāna īstenošanā iesaistītās personas pienākumus un atbildību un par plāna īstenošanu atbildīgo pedagogu.
 • Plāna īstenošanas gaitu ne retāk kā divas reizes mācību gada laikā kopīgi izvērtē izglītojamais, izglītojamā likumiskie pārstāvji un plāna īstenošanā iesaistītie pedagogi.
 • Ja, izvērtējot plāna īstenošanas gaitu, konstatē, ka atbalsta pasākumu piemērošana palīdzējusi izglītojamam sasniegt plānā noteiktos mērķus, tad par plāna īstenošanu atbildīgais pedagogs sadarbībā ar izglītojamo, izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem un pedagogiem veic plānā izmaiņas.
 • Ja atbalsta pasākumu piemērošana nav palīdzējusi izglītojamam sasniegt plānā noteiktos mērķus, veic atkārtotu speciālo vajadzību novērtēšanu.

VISC mājaas lapā ir pieejami metodiskie ieteikumi “Atbalsta pasākumu nodrošināšana vispārējās izglītības iestādēs” (https://registri.visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/metmat/metiet_atb_pas_nodr.pdf)

Asistenta pakalpojuma izglītības iestādē finansēšana
Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumi Nr.695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē” nosaka kārtību, kādā izglītojamām personām ar invaliditāti izglītības iestādē piešķir no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai, prasības asistentam, kā arī asistenta pakalpojumam nepieciešamā valsts budžeta finansējuma aprēķināšanas un piešķiršanas kārtību (saite: https://likumi.lv/doc.php?id=252140).

Bērnu vecākiem atbilstoši Izglītības likuma 57.pantam ir tiesības izvēlēties izglītības iestādi, kurā bērns iegūs izglītību.

Asistenta pakalpojumu izglītības iestādē ir tiesīga sniegt persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze personu ar invaliditāti aprūpē vai atbilstoša izglītība, vai darba pieredze pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas, veselības vai sociālā darba jomā.

Asistenta pakalpojuma izglītības iestādē finansēšana
Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumi Nr.695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē” nosaka kārtību, kādā izglītojamām personām ar invaliditāti izglītības iestādē piešķir no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai, prasības asistentam, kā arī asistenta pakalpojumam nepieciešamā valsts budžeta finansējuma aprēķināšanas un piešķiršanas kārtību (saite: https://likumi.lv/doc.php?id=252140).

Bērnu vecākiem atbilstoši Izglītības likuma 57.pantam ir tiesības izvēlēties izglītības iestādi, kurā bērns iegūs izglītību.

Lai noteiktu piemērotāko izglītības programmu, iesakām vērsties valsts vai pašvaldību komisijā, kura sniedz atzinumu par izglītojamam ar speciālām vajadzībām atbilstošāko izglītības programmu.
Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēžu norises adrese: Elizabetes  iela 51, Rīga.
Pieteikšanās pa tālruni 67718165; https://www.visc.gov.lv/lv/par-valsts-pedagogiski-mediciniskas-komisijas-darbu) Pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisiju saraksts: https://www.visc.gov.lv/lv/media/4129/download

Vēršam uzmanību, ka asistenta pakalpojumu pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai var saņemt izglītojamie visos obligātās izglītības posmos:

 • bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;
 • pilngadīgas personas ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz pašvaldības sociālā dienesta veikto asistenta pakalpojuma nepieciešamības un atbalsta intensitātes novērtējumu.

Asistenta pakalpojumu izglītības iestādē ir tiesīgi saņemt izglītojamie, kuri mācās pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs (izņemot speciālās izglītības iestādes, kas saņem uzturēšanas izdevumus no valsts budžeta).

Asistenta pakalpojums ietver atbalstu izglītojamai personai, nodrošinot to darbību izpildi, kuras tā nespēj veikt patstāvīgi, – pārvietoties izglītības iestādē un veikt pašaprūpi.

2020.gada 1.septembra ir stājušies spēkā Ministru kabineta 2019.gada 19.novembra noteikumi Nr. 556 “Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamo ar speciālajām vajadzībām” saite: https://likumi.lv/ta/id/310939-prasibas-visparejas-izglitibas-iestadem-lai-to-istenotajas-izglitibas-programmas-uznemtu-izglitojamos-ar-specialam-vajadzibam). 

Noteikumi nosaka prasības, kādas izvirzāmas vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām.

Noteikumu 1. pielikums nosaka atbalsta pasākumus izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām vispārējās izglītības programmas apguvē, (piemēram,  mācību procesa organizācijas principi (laika plānojums mācību stundās, metodes, pārbaudes darbu sistēma u.c.);  papildus individualizēti atbalsta pasākumi mācību satura apguvei/ pedagoģiskā intervence (ārpus mācību stundām);  mācību un tehniskie līdzekļi vides nodrošināšanai (mācību materiāli, tehnoloģijas, mācību aprīkojums, telpu iekārtojums u.c., kā arī nepieciešamais atbalsta personāls), bet Noteikumu 2.pielikums – individuālā izgītības programmas apguves plāna paraugu.

Noteikumu 4. punkts nosaka, ka izglītojamiem, kuriem nav pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma, bet kuriem konstatētas attīstības vai mācīšanās grūtības, izglītības iestādes atbalsta speciālisti (izglītības vai klīniskais psihologs, logopēds, skolotājs logopēds vai speciālais pedagogs), pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā, nepilngadīga izglītojamā vecāku, bāriņtiesas iecelto aizbildņu vai aizgādņu) iesniegumu, veic pedagoģisko vai psiholoģisko novērtējumu un sniedz atzinumu. Atzinumā norāda ieteicamos atbalsta pasākumus atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam vai citus izglītojamam piemērotus pasākumus.

Vēršam uzmanību, ka izglītības procesā palīdz pedagoga palīgs, skolotāja palīgs vai pedagoģiskais personāls.

Vēršam uzmanību, ka izglītības procesā palīdz pedagoga palīgs, skolotāja palīgs vai pedagoģiskais personāls.

Ministru kabineta 2019.gada 19.novembra noteikumi Nr. 556 “Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamo ar speciālajām vajadzībām” ( saite: https://likumi.lv/ta/id/310939-prasibas-visparejas-izglitibas-iestadem-lai-to-istenotajas-izglitibas-programmas-uznemtu-izglitojamos-ar-specialam-vajadzibam).  Noteikumu 4. punkts nosaka, ka izglītojamiem, kuriem nav pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma, bet kuriem konstatētas attīstības vai mācīšanās grūtības, izglītības iestādes atbalsta speciālisti (izglītības vai klīniskais psihologs, logopēds, skolotājs logopēds vai speciālais pedagogs), pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā, nepilngadīga izglītojamā vecāku, bāriņtiesas iecelto aizbildņu vai aizgādņu iesniegumu, veic pedagoģisko vai psiholoģisko novērtējumu un sniedz atzinumu. Atzinumā norāda ieteicamos atbalsta pasākumus atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam vai citus izglītojamam piemērotus pasākumus.

Asistenta pakalpojums ietver atbalstu izglītojamai personai, nodrošinot to darbību izpildi, kuras tā nespēj veikt patstāvīgi, – pārvietoties izglītības iestādē un veikt pašaprūpi.

Asistenta pakalpojumu pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai var saņemt izglītojamie visos obligātās izglītības posmos:

 • bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;
 • pilngadīgas personas ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz pašvaldības sociālā dienesta veikto asistenta pakalpojuma nepieciešamības un atbalsta intensitātes novērtējumu.

Asistenta pakalpojumu izglītības iestādē ir tiesīgi saņemt izglītojamie, kuri mācās pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs (izņemot speciālās izglītības iestādes, kas saņem uzturēšanas izdevumus no valsts budžeta).

Pārresora kordinācijas centrs ir izstrādājis MK rīkojuma projektu par pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienestsa dienesta izveidi, lai nodrošinātu vispusīgu bērnu attīstību un preventīvo pakalpojumu sniegšanu visā valsts teritorijā. Diemžēl, MK 04.03.2021. sēdē jautājuma izskatīšana tika atlikta.

Izglītības iestādēm ir jāievēroMinistru kabineta 2019.gada 19.novembra noteikumi Nr. 556 “Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamo ar speciālajām vajadzībām” ( saite: https://likumi.lv/ta/id/310939-prasibas-visparejas-izglitibas-iestadem-lai-to-istenotajas-izglitibas-programmas-uznemtu-izglitojamos-ar-specialam-vajadzibam). 

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbību pārrauga Labklājības ministrija.

Asistenta pakalpojums ietver atbalstu izglītojamai personai, nodrošinot to darbību izpildi, kuras tā nespēj veikt patstāvīgi, – pārvietoties izglītības iestādē un veikt pašaprūpi.

Asistenta pakalpojumu pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai var saņemt izglītojamie visos obligātās izglītības posmos:

 • bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;
 • pilngadīgas personas ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz pašvaldības sociālā dienesta veikto asistenta pakalpojuma nepieciešamības un atbalsta intensitātes novērtējumu.

Asistenta pakalpojumu izglītības iestādē ir tiesīgi saņemt izglītojamie, kuri mācās pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs (izņemot speciālās izglītības iestādes, kas saņem uzturēšanas izdevumus no valsts budžeta).

Vēršam uzmanību, ka izglītības procesā palīdz pedagoga palīgs, skolotāja palīgs vai pedagoģiskais personāls.

Ministru kabineta 2019.gada 19.novembra noteikumi Nr. 556 “Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamo ar speciālajām vajadzībām” ( saite: https://likumi.lv/ta/id/310939-prasibas-visparejas-izglitibas-iestadem-lai-to-istenotajas-izglitibas-programmas-uznemtu-izglitojamos-ar-specialam-vajadzibam).  Noteikumu 4. punkts nosaka, ka izglītojamiem, kuriem nav pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma, bet kuriem konstatētas attīstības vai mācīšanās grūtības, izglītības iestādes atbalsta speciālisti (izglītības vai klīniskais psihologs, logopēds, skolotājs logopēds vai speciālais pedagogs), pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā, nepilngadīga izglītojamā vecāku, bāriņtiesas iecelto aizbildņu vai aizgādņu) iesniegumu, veic pedagoģisko vai psiholoģisko novērtējumu un sniedz atzinumu. Atzinumā norāda ieteicamos atbalsta pasākumus atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam vai citus izglītojamam piemērotus pasākumus.

Pedagoģiski medicīnisko komisiju darbu nosaka Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumi Nr.709 “Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām”. Šo noteikumu pielikumā ir nosaukti visi dokumenti, kuri jāiesniedz pedagoģiski medicīniskajā komisijā atbilstoši traucējuma veidam. Visas pedagoģiski medicīniskās komisijas , atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 54.panta regulējumam, strādā vienotā informācijas sistēmā. Visi vecāku iesniegtie dokumenti tiek uzglabāti informācijas sistēmā elektroniskā formātā, kā to noska Ministru kabineta noteikumi Nr.709. Minētie noteikumi nosaka, ka pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu sniedz, izvērtējot izglītojamā spējas, attīstības līmeni un veselības stāvoklī kopumā. Komisijas savā darbā izmanto valstī standartizētus testus (papildu informācija pieejama VISC metodiskajos ieteikumos: https://registri.visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/metmat/par_testiem_inf_mat.pdf)
Visi speciālisti, kuri izvērtē izglītojamo, savus atzinumus sniedz atbilstoši VISC izstrādātajai metodikai – noteiktā formā un ar noteiktu saturu, metodika pieejama: https://registri.visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/metmat/metiet_specialistiem_dok_sagatavosanai.pdf ).
VISC izstrādātajos metodiskajos ieteikumos: https://registri.visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/metmat/metrek_sezu_organizesanai_vpmk.pdf )  ir paskaidrota kārtība, kā organizēt pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes.

VISC mājas lapā ir pieejami metodiskie ieteikumi “Ieteikumi iekļujošas izglītības īstenošanai (pieejami https://registri.visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/metmat/metiet_iekl_izgl_ist.pdf ), kur sniegti padomi, kā varētu rīkoties šādās situācijās.

Latvijā  ir 11 speciālās izglītības iestāžu – attīstības centri.

Speciālās izglītības attīstības centru darbības mērķis – konsultatīva un metodiska atbalsta sniegšana vecākiem, bērniem un pedagogiem.

Darbības jomas:

 • nodrošina agrīnu speciālo vajadzību diagnostiku pirmsskolas vecuma bērniem neatkarīgi no izglītības ieguves vietas atbilstoši speciālās izglītības attīstības centru specializācijai;
 • nodrošina metodisku un pedagoģisku palīdzību plānošanas reģiona teritorijā esošo izglītības iestāžu pedagogiem jautājumos par atbalsta pasākumu piemērošanu, individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādi un mācību sasniegumu dinamikas izvērtējumu izglītojamam ar speciālām vajadzībām;
 • izstrādā mācību vai metodiskos atbalsta materiālus, lai veicinātu izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšanu izglītības apguves procesā;
 • nodrošina konsultācijas izglītības iestāžu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem neatkarīgi no izglītojamo izglītības ieguves vietas;
 • organizē informatīvi izglītojošus pasākumus, t.sk. pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus par iekļaujošo izglītību un palīdzības iespējām izglītojamiem ar speciālām vajadzībām;
 • pētniecības jautājumos sadarbojas ar augstskolām, kuras īsteno pedagoģijas studiju programmas.
Viduskurzemes pamatskola – attīstības centrs Kurzemes plānošanas reģions
Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrsKurzemes plānošanas reģions
Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs Latgales plānošanas reģions
Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs Latgales plānošanas reģions
Cēsu Bērzaines pamatskola-attīstības centrs Vidzemes plānošanas reģions
Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs Vidzemes plānošanas reģions
Kokneses pamatskola – attīstības centrsZemgales plānošanas reģions
Jelgavas pamatskola “Valdeka” – attīstības centrsZemgales plānošanas reģions
Rīgas Strazdumuižas vidusskola-attīstības centrsRīgas plānošanas reģions
Rīgas 5. pamatskola-attīstības centrsRīgas plānošanas reģions
Rīgas 1. pamatskola-attīstības centrsRīgas plānošanas reģions

Vēršam uzmanību, ka pagarinātās dienas grupas nodarbības nav obligātas un tiek īstenotas ārpus pamatizglītības programmas. Izglītības iestāžu darbības atbilstības valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem izvērtēšana ir deleģēta Izglītības kvalitātes valsts dienestam. Ja izglītības iestādē netiek nodrošināta kvalitatīva izglītība un tiek pārkāptas skolēnu tiesības atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Jums ir iespēja vērsties Izglītības kvalitātes valsts dienestā (adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050; tālrunis: 67222504; e-pasts: [email protected]).

Ņemot vērā, ka jautājums nesatur pietiekamu informāciju, lai varētu sniegt detalizētu atbildi uz minēto jautājumu, sniedzam vispārīgu atbildi.

Bērnu vecākiem atbilstoši Izglītības likuma 57.pantam ir tiesības izvēlēties izglītības iestādi, kurā bērns iegūs izglītību.

Aicinām jautājumu pārrunāt ar pašvaldības izglītības pārvaldi vai izglītības speciālistu (valstspilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītāju, izglītības speciālistu kontaktinformācija kontaktinformācija: https://www.izm.gov.lv/lv/valstspilsetu-un-novadu-izglitibas-parvalzu-vaditaju-izglitibas-specialistu-kontaktinformacija), jo likums “Par pašvaldībām” (15. panta 4. punkts) nosaka pašvaldību autonomās funkcijas, tajā skaitā gādāt par iedzīvotāju izglītību.

Izglītības kvalitātes valsts dienests licencē izglītības programmas. Informāciju par licencētām izglītības programmam var vērsties, piemēram pie  Dinas Jēkabsones (Licencēšanas un reģistru departamenta vecākā eksperte – vispārējās izglītības programmu licencēšana) – 67507832, [email protected]).

Pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm (pamata un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai un bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai) no valsts budžeta tiek piešķirts finansējums:

 • pedagogu darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (ja izglītojamie apgūst speciālās izglītības programmu, finansējuma apmērs tiek palielināts);
 • asistenta pakalpojuma nodrošināšanai izglītojamo ar speciālām vajadzībām atbalstam un pašaprūpes veikšanai vispārējās izglītības iestādēs (ja ir atzinums);
 • pašvaldību speciālo izglītības iestāžu, ka nodrošina internāta pakalpojumus, uzturēšanas izdevumiem;
 • mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādei;
 • vispārējās izglītības iestāžu 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai.

Valsts Izglītības informācijas sistēmā lietotājiem ir pieejamas sadaļas “Palīdzība” un “VIIS lietotāja materiāli”, kur var atrast sākotnējo informāciju. Tāpat arī pieejams atbalsta e-pasts [email protected], kur problēmjautājumi tiek novirzīti atbildīgajiem konkrētās nozares ekspertiem.

Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumi Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”

“II1. Vadītāja rīcība, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību.

5.1 Ja izglītojamais izglītības iestādē apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību:

5.11. pedagogs informē vadītāju par izglītojamā uzvedību;

5.1 2. vadītājs nodrošina izglītojamam, kurš apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, mācības citā telpā sociālā pedagoga, izglītības psihologa vai cita pedagoga klātbūtnē. Mācības citā telpā var ilgt no vienas mācību stundas līdz mācību dienas beigām;

5.1 3. vadītājs rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā) nosūta izglītojamā vecākiem informāciju par izglītojamā uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar izglītības iestādi;

5.1 4. vadītājs rīkojumā nosaka atbalsta personāla pienākumus, lai veicinātu turpmāko sadarbību ar izglītojamo un vecākiem un izstrādātu atbalsta pasākumus atbilstoši izglītojamā vajadzībām un situācijai;

5.1 5. vadītājam ir tiesības pieaicināt nepieciešamos speciālistus, lai nodrošinātu uzlabojumus izglītojamā uzvedībā un mācībās;

5.1 6. attiecīgā pašvaldība nodrošina atbalsta personāla pakalpojumus, ja izglītības iestādē nav šādu speciālistu.

5.2 Ja izglītojamā uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar izglītības iestādi, bet situācijas risināšanā vēlas iesaistīt citus speciālistus, vadītājs šo informāciju nosūta attiecīgajai pašvaldībai.

5.3 Ja ir saņemta šo noteikumu 5.2 punktā minētā informācija, pašvaldība ir tiesīga sasaukt starpinstitūciju sanāksmi, kas lemj par turpmākajiem atbalsta pasākumiem izglītojamam. Sanāksmē pieaicina izglītības iestādes atbildīgos speciālistus, izglītojamā vecākus, pašvaldības izglītības speciālistu vai pārstāvjus no attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldes, sociālā dienesta, bāriņtiesas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un citus speciālistus.”

Domājot par kvalitatīvu sadarbību starp izglītības iestādi un vecākiem, IZM Projekta PUMPURS ietvaros izstrādājusi rekomendācijas izglītības iestādēm darbam ar vecākiem (informatīvais materiāls): https://www.ikvd.gov.lv/lv/media/216/download

Kvalitatīva sadarbība būtu vērtējama problēmsituācijas vai pastāvoša riska konstatācijā, prevencijas nodrošināšanā; risinājumu meklēšanā un nodrošināšanā.

Domājot par plašāku, starpnozare sadarbību, kurā iesaistīti dažādi ar bērnu tiesību aizsardzību un veicināšanu saistītu institūciju pārstāvji, katrā pašvaldībā jābūt starpinstitūciju sadarbības grupai bērnu tiesību aizsardzības jautājumos.  Šajās starpinstitūciju sadarbības grupās iekļauj pārstāvjus no pašvaldības sociālā dienesta; pašvaldības izglītības pārvaldes vai izglītības speciālistu; bāriņtiesas, pašvaldības policijas vai Valsts policijas, ja pašvaldība nav izveidojusi pašvaldības policiju vai nav deleģējusi pašvaldības policijas uzdevumus citai pašvaldībai.

Pēc sadarbības grupas locekļu iniciatīvas sadarbības grupā var pieaicināt pārstāvjus no: izglītības iestādēm;  bērnu aprūpes iestādēm;  ieslodzījuma vietām; pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas; pašvaldības administratīvās komisijas; Valsts probācijas dienesta; Valsts policijas; nevalstiskajām organizācijām. !!! Individuālu gadījumu izskatīšanai sadarbības grupa var pieaicināt citus speciālistus vai pieprasīt no viņiem nepieciešamo informāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem. (Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumi Nr.545 „Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā”; pieejams: https://likumi.lv/ta/id/293496-noteikumi-par-instituciju-sadarbibu-bernu-tiesibu-aizsardziba ; vairāk informācija pieejama:  https://www.lm.gov.lv/lv/bernu-lietu-sadabibas-padome).

Vai ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem? Ja ir, tad jākārto asistenta pakalpojums izglītības iestādē. Jautājums risināms ar izglītības iestādes dibinātāju un izglītības iestādes vadību, meklējot risinājumus.

Izglītības iestādēm ir jāievēro Ministru kabineta 2019.gada 19.novembra noteikumi Nr. 556 “Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamo ar speciālajām vajadzībām” ( saite: https://likumi.lv/ta/id/310939-prasibas-visparejas-izglitibas-iestadem-lai-to-istenotajas-izglitibas-programmas-uznemtu-izglitojamos-ar-specialam-vajadzibam).  Noteikumi nosaka prasības, kādas izvirzāmas vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām. Noteikumu 1.pielikums nosaka atbalsta pasākumus izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām vispārējās izglītības programmas apguvē, (piemēram,  mācību procesa organizācijas principi (laika plānojums mācību stundās, metodes, pārbaudes darbu sistēma u.c.;  papildus individualizēti atbalsta pasākumi mācību satura apguvei/ pedagoģiskā intervence (ārpus mācību stundām);  mācību un tehniskie līdzekļi vides nodrošināšanai (mācību materiāli, tehnoloģijas, mācību aprīkojums, telpu iekārtojums u.c., kā arī nepieciešamais atbalsta personāls), bet Noteikumu 2.pielikums – individuālā izgītības programmas apguves plāna paraugu. Vēršam uzmanību, ka izglītības iestāžu darbības atbilstības valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem izvērtēšana ir deleģēta Izglītības kvalitātes valsts dienestam. Ja izglītības iestādē netiek nodrošināta kvalitatīva izglītība un tiek pārkāptas skolēnu tiesības atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Jums ir iespēja vērsties Izglītības kvalitātes valsts dienestā (adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050; tālrunis: 67222504; e-pasts: [email protected]).

Ņemot vērā, ka jautājums nesatur pietiekamu informāciju, lai varētu sniegt detalizētu atbildi uz minēto jautājumu, sniedzam vispārīgu atbildi.

Noteikti jautājums ir jārisina, vēršoties ar iesniegumu Izglītības un zinātnes ministrijā, lai varētu konkrēti izvērtēt izveidojušos situāciju. Papildus vēršam uzmanību, ka izglītības iestāžu darbības atbilstības valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem izvērtēšana ir deleģēta Izglītības kvalitātes valsts dienestam. Ja izglītības iestādē netiek nodrošināta kvalitatīva izglītība un tiek pārkāptas skolēnu tiesības atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Jums ir iespēja vērsties Izglītības kvalitātes valsts dienestā (adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050; tālrunis: 67222504; e-pasts: [email protected]).

Izglītības un zinātnes ministrijaregulāri piešķir finansējumu speciālās izglītības iestāžu – attīstības centriem (SIAC) pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu īstenošanai.

Kursi ir paredzēti vispārizglītojošo skolu pedagogiem iekļaujošās izglītības kontekstā.

Katrs SIAC piedāvā kursus atbilstoši savai specializācijai (viens SIAC papildu kursu- „Latviešu zīmju valoda”). Informāciju par kursiem IZM publicē mājas lapā un nosūta valstspilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītājiem un  izglītības speciālistiem.

 2022. gada pieejamie kursi būs publicēti (februāra beigās – marta sākumā. Šobrī notiek tēmu saskaņošana, līgumu slēgšanas process ) IZM tīmekļvietnē:

https://www.izm.gov.lv/lv/pedagogu-profesionalas-kompetences-pilnveide-0

Papildus aicinām sazināties ar Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamentu (piemēram, Dace Jansone, tālr: 67047785; [email protected])

2022.gadā ieplānots IZM Iepirkums pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas  “Speciālās izglītības saturs un didaktika (vismaz 80 stundas)” īstenošanai. Pēc šīs programmas apgūšanas pedagogs iegūst tiesības īstenot speciālās izglītības programmas speciālās izglītības iestādēs vai speciālās klasēs vai grupās (Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumu Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 3. punkts.

Jautājums nav īsti saprotams.Izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs par personālu. Ja  nepieciešams, tad organizē pasākumus (kursus), lai nodrošinātu personāla profesionālo pilnveidi.

Šobrīd zinātnieku un profesionāļu grupa profesores Raščevskas vadībā strādā pie bērnu agrīnās attīstības skrīninga metodikas izveides 1 – 6 gadus veciem bērniem. Tā domāta lietošanai ģimenes ārstu praksēs un pirmskolas izglītības iestādēs.

Nākošajā gadā (2023.) plānotas mācības un atbalsta materiālu izveide. VISC piedāvā arī metodiskos ieteikumus “Informatīva materiāls vecākiem par bērna attīstību”, pieejams https://registri.visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/metmat/inf_mat_vecakiem.pdf ), kurā sniegti padomi vecākiem, kā rīkoties dažādās situācijās un pie kādiem speciālisties varētu griezties.

2020. gada martā
VISC Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Velku biedrību un Latvijas Nacionālo bibliotēku organizētā konference “Rīkojies! Izvērtē! Maini! Mieru saglabājošā pieeja un struktūrā balstītās metodes” pedagogiem, psihologiem, atbalsta speciālistiem un vecākiem, kuri audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem.

2020. gada septembris
Seminārs “Individuālo uzvedības korekcijas plānu izveide un īstenošana”.
Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=b5UHDzAgVqU  

2020. gada oktobris
Seminārs “Individuālo uzvedības korekcijas plānu izveide un īstenošana”.
Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=b5UHDzAgVqU  

Seminārs “Informācijas tehnoloģiju izmantošana atbalsta nodrošināšanā skolēniem ar mācīšanās traucējumiem”
Pieejams: https://www.facebook.com/viscgovlv/videos/1228032360884832  

Seminārs sadarbībā ar Bērnu psihiatrijas klīniku “Bērniem ar psihiskiem, uzvedības un neirālās attīstības traucējumiem izglītības vajadzības” (seminārs notika ZOOM platformā ar iepriekšēju pieteikšanos)

2020. gada novembris
VISC Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Valmieras Gaujas krasta vidusskolu – attīstības centru seminārs: “Atbalsts bērnam – pedagogu un speciālistu sadarbība pirmskolā”.
Pieejams: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=947579885649866  

2020. gada decembris
Sagatavots atbalsta materiāls: Rīcības shēma atbalsta pasākumu nodrošināšanai izglītības iestādēs:
Pieejams: https://registri.visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/metmat/ricibas_shema_atb_pas_nodrosinasanai.pdf  

Tiešsaistes seminārs par atbalsta pasākumu nodrošināšanu izglītības iestādēs:
Pieejams: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=947579885649866  

2021. gada februāris
Sadarbībā ar Ogres 1.vidusskolu organizēts tiešsaistes vebinārs “Speciālo vajadzību noteikšanas un  individuālo izglītības programmas apguves plānu īstenošanas kārtība izglītības iestādēs”
Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=WuqPO4BbiIo  

Publiskota informācija par Par individuālo uzvedības korekcijas plānu izveidi un īstenošanu.
Pieejams: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/par-individualo-uzvedibas-korekcijas-planu-izveidi-un-istenosanu  

2021. gada marts
Sadarbībā ar Stopiņu novada domes pirmsskolas izglītības iestādi “Pienenīte” tika organizēts vebinārs “Individuāla pieeja katram bērnam – vecāku, pedagogu un atbalsta speciālistu sadarbība pirmsskolā”.

Prezentācija un ieraksts pieejams: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/vebinars-individuala-pieeja-katram-bernam-vecaku-pedagogu-un-atbalsta-specialistu-sadarbiba-pirmsskola

Informatīvs materiāls Speciālās izglītības programmas kodi un to nozīme:
Pieejams: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/specialas-izglitibas-programmas-kodi-un-nozime  

2021. gada aprīlis
Sadarbībā ar Tukuma novada Tumes pamatskolu organizēts tiešsaistes semināru “Atbalsta komandas darbs atbalsta pasākumu nodrošināšanā  pamatskolā”

2021. gada aprīlis
Tiešsaistes seminārs “Speciālā pedagoga atbalsts skolēniem ar speciālām vajadzībām vispārizglītojošā skolā”.
Pieejams: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/tiessaistes-seminars-speciala-pedagoga-atbalsts-skoleniem-ar-specialam-vajadzibam-visparizglitojosa-skola-pieejams-seminara-ieraksts-un-prezentacija  

2021. gada augusts
Tiešsaistes seminārs “Mācību snieguma vērtēšana speciālās izglītības programmās”
Pieejams: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=555968602517622  

2021. gada septembris
Atbalsta materiāls “Rīcības soļi  speciālo vajadzību izvērtēšanai pirmsskolas izglītības iestādēs”
Pieejams: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/ricibas-soli-specialo-vajadzibu-izvertesanai-pirmsskolas-izglitibas-iestades  

2021. gada oktobris
Tiešsaistes seminārs “Rīcības soļi atbalsta pasākumu noteikšanai un nodrošināšanai pirmsskolas izglītības iestādē: Ar ko sākt?”
Pieejams: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=425383825772066  

2021. gada novembris
Tiešsaistes seminārs “Izglītības iestādes un ģimenes pozitīva sadarbība”
Pieejams: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=572185797380521

Leave a Comment

Scroll to Top