Darbību atsāk Bērnu lietu sadarbības padome

Šī gada 17. martā Labklājības ministre Evika Siliņa atsāka Bērnu lietu sadarbības padomes darbu. Padomes oficiālo pārstāvju starpā arī Latvijas Bērnu Labklājības tīkla valdes locekles – Laila Balode, Linda Skutāne un Inese Fecere-Antipina.

BLSP ir pastāvīga, konsultatīva koleģiāla institūcija, kas izveidota ar mērķi veicināt vienotu izpratni par bērna interešu prioritātes principa ievērošanu valsts un pašvaldību rīcībpolitikās, kā arī veicināt institūciju, sabiedrisko organizāciju un citu fizisku un juridisku personu, tai skaitā bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu, vienotu un saskaņotu darbību bērnu tiesību aizsardzībā. Tīkls ir vienīgā nevalstiskā organizācija, kas darbojas padomes pamatsastāvā.

Padomes darbs organizēts vairākās apakšgrupās, tajās iesaistītas valsts, pašvaldības un nevalstiskās organizācijas, kas ieinteresētas konkrētu problēmjautājumu aktualizēšanā un tālākvirzīšanā. LBLT pārstāvji darbojas padomes pamatsastāvā un aktīvi iesaistās vairākās apakšgrupās, t.sk.:

  • Bērnu tiesību aizsardzības likuma pastāvīgā darba grupa
  • Starpinstitūciju sadarbības apakšgrupa
  • Bērnu garantijas apakšgrupa, kas tika izveidota 2022. gada 5. oktobrī pēc LBLT ierosinājuma.

LBLT pārstāvju uzdevums padomes pamatsastāvā un apakšgrupās ir aizstāvēt bērnu intereses, veicināt tādu lēmumu pieņemšanu, kas veicinātu organizācijas mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

Plašāka informācija par BLSP atrodama šeit.

Scroll to Top