Dalība Labklājības ministrijas metodiski informatīvajās sanāksmēs Latvijas reģionos

Latvijas Bērnu labklājības tīkla valdes priekšsēdētāja Daiga Eiduka un valdes locekles Ilze Paleja (Sos Bērnu Ciematu Asociācija), un Laila Balode (Centrs Dardedze) pārstāvēja Tīklu Labklājības ministrijas projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros organizētajās metodiski informatīvajās sanāksmēs Latvijas reģionos.

Kopumā norisinājās piecas šādas tikšanās no 2021. gada 29. septembra līdz 13. oktobrim.

Labklājības ministrija vērš uzmanību uz faktu, ka arvien lielāks iedzīvotajiem nodrošināmo pakalpojumu apjoms Latvijas pašvaldībās tiek nodrošināts ar nevalstisko organizāciju – sociālo pakalpojumu sniedzēju starpniecību, sociālajam dienestam, turpinot pildīt gadījuma vadītāja funkcijas, kas nozīmē iedzīvotāju vajadzību izvērtēšanu, atbalsta plānošanu un procesa novērtēšanu. Palielinās arī to pašvaldību skaits, kas izveido veiksmīgu sadarbību ar labdarības organizācijām un to, kas jaunu pakalpojumu plānošanā balstās uz nevalstiskā sektora partneru datiem un analīzi. Šāda sadarbība nereti nozīmē elastīgāku un savlaicīgāku pieeju, jo sociālo dienestu, kā pašvaldības iestāžu darbībai mēdz būt striktas robežas, kas liedz nekavējošu iesaisti un darba uzsākšanu, kā arī ierobežo tūlītēji pieejamos resursus. Labā prakse liecina, ka izveidojot veiksmīgu un savstarpējā uzticībā balstītu sadarbību, grūti risināmo situāciju īpatsvars ievērojami samazinās.

Sanāksmēs norisinājās sarunas, lai kopā meklētu saskares punktus nevalstisko organizāciju un sociālo dienestu sadarbībā un komunikācijā, un stiprinātu vienotu izpratni par labklājību vietējā kopienā, akcentējot šādus jautājumus:
• Kādas dažādu sociālo funkciju nodrošināšanai atbalstošas nevalstiskās organizācijas darbojas
Latvijas pašvaldībās un reģionos?
• Vai tās no sociālo dienestu puses ir apzinātas, un, vai abu pušu izpratne par iedzīvotāju vajadzību nodrošināšanu saskan?
• Kā sadarbību ar sociālo dienestu redz nevalstisko organizāciju pārstāvji?

LBLT pārstāves, piedaloties sanāksmēs, iepazīstināja dalībniekus ar digitālās datu bāzes, kurā tiks veidoti NVO profili, izveides gaitu, kuru Tīkls šobrīd izstrādā “Aktīvo iedzīvotāju fonda” finansētā projekta “Spēcīgs un profesionāli vadīts Tīkls efektīvai bērnu interešu aizstāvībai Latvijā” ietvaros.

LBLT topošo datu bāzi uzskata par nozīmīgu ieguldījumu nevalstisko organizāciju un sociālo dienestu sadarbības veicināšanā, jo NVO datu bāze ļaus operatīvi ikvienam atrast informāciju par organizācijām, kas varētu būt saistošas noteiktu jautājumu risināšanā. Datu bāze ļaus organizācijas meklēt pēc dažādiem kritērijiem – reģiona, darbības jomas, nodrošinātā pakalpojuma u.c.

Sanāksmēs piedalījās pašvaldību sociālo dienestu vadītāji un sociālie darbinieki, citi sociālās jomas profesionāļi un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Leave a Comment

Scroll to Top