Bērnu iesaistes programmas starts

Šonedēļ uzsākam bērnu iesaistes programmas “Par mani – kopā ar mani” īstenošanu astoņās sākumskolas klasēs jeb komandās kā mēs tās dēvējam programmas ietvaros. Februāra pirmajā pusē dodamies uz skolām, lai iepazītos ar skolēniem, pārrunātu un stiprinātu izpratni par bērnu tiesību jautājumiem (un līdzdalību, sava viedokļa paušanu kā vienu no tām), kā arī kopīgi veidotu sadarbību veicinošu atmosfēru klasēs.

27.janvārī notika ievadseminārs skolotājiem un skolu vadības pārstāvjiem. Iepazināmies ar bērnu tiesībās balstītu pieeju un neformālās izglītības metodēm, kas lieliski palīdz veidot pozitīvas attiecības un cieņpilnu vidi klases kolektīvā.

Ievadsemināra programma- ievadseminars_programma

Prezentācija par programmu un tās nepieciešamību- Iesaistes_programma

Foto no ievadsemināra 27.janvārī.

Bērnu iesaistes programma tiks pilotēta astoņās sākumskolas klasēs no šī gada februāra līdz maijam. Klases audzinātājiem un skolēniem tiks nodrošinātas apmācības, kuras vadīs neformālās izglītības treneri. Apmācību mērķis ir palīdzēt klases audzinātājiem attīstīt bērnu sociālās un emocionālās kompetences – veidot draudzīgas, cieņpilnas attiecības, strādāt komandā, izteikt savu viedokli un tādējādi veidot skolā un klasē draudzīgu, iekļaujošu un pozitīvu vidi. Tāpat klases audzinātājiem tiks nodrošinātas interaktīvas metodes, kuras ieviest klašu audzināšanas, sociālo zinību, vizuālās mākslas stundās.

Programma izstrādāta konsultējoties ar Latvijas izglītības jomas profesionāļiem, pirms tam veicot apjomīgu ārvalstu un pašmāju prakses izpēti un organizējot bērnu fokusa grupas, lai noskaidrotu skolēniem būtiskos jautājumus, kas skar viņu labsajūtu skolās. Tāpat notikušas vairākas sarunas ar skolotājiem- viņu vajadzību noskaidrošana, galvenās problēmas darbā ar skolēniem tieši sociālo un emocionālo prasmju kontekstā.

Programmā piedalās šādas skolas – Rīgas Juglas vidusskola, Rīgas Angļu ģimnāzija, Ziemeļvalstu ģimnāzija, Rīgas 94.vidusskola un Rīgas 25.vidusskola, Zaķumuižas pamatskola, Ogres sākumskola un Ogres 1.vidusskola.

Programmā galvenais fokuss ir uz kompetenču attīstīšanu, tādējādi jau šobrīd praksē īstenojot virzienu, kas paredzēts jaunajā izglītības pieejā. Programmas ieviešanas gaitā radušies secinājumi būs vērtīgi veidojot jauno izglītības modeli (atbildes uz jautājumiem- vai liela bērnu skaita klasēs ir iespējams kvalitatīvi nodrošināt kompetenču pieeju, ņemot vērā esošo skolu infrastruktūru un kapacitāti; kā vislabāk atbalstīt skolotājus).

Ilgtermiņa mērķis šai programmai ir bērnu iesaistīšanās un līdzdalības attīstīšana skolas ikdienas dzīvē, piederības sajūtas skolai stiprināšana. Pētījumi rāda, ka pēc šāda veica programmu ieviešanas uzlabojas arī skolēnu motivācija mācīties un mācību sasniegumi, uzlabojas sociālās attiecības un uzvedība, palielinās izpratne par savu atbildību/pienākumiem un uzlabojas spējas konfliktu risināšanai mierīgā ceļā.

Programmas apraksts pieejams šeit- programma_parmani

Par aktualitātēm informēsim mūsu Facebook lapā.

 

Leave a Comment

Scroll to Top