Eiropas Bērnu garantija

   CĪŅA AR NABADZĪBU UN SOCIĀLO NEVIENLĪDZĪBU

LBLT bērnu garantija - veidne (1)

 

Eiropas bērnu garantija* ir Eiropas Savienības īstenota politiskā iniciatīva, kas vērsta uz bērnu tiesību aizsardzību un labbūtības uzlabošanu. Tā tika izveidota, lai garantētu, ka visas ES dalībvalstis nodrošina ikvienam bērnam piekļuvi pamatpakalpojumu kopumam – veselīgam uzturam, kvalitatīvai izglītībai, pienācīgam mājoklim, pieejamai veselības aprūpei.

LBLT bērnu garantija - veidne (2)

 

Eiropas bērnu garantija paredz gan bērniem labvēlīgas nacionālās politikas plānošanu un atbilstošu tiesību aktu pieņemšanu, gan preventīvus pasākumus, lai nepieļautu bērnu sociālo atstumtību, gan arī atbalsta pasākumus tiem bērniem, kuru pamatvajadzības nav nodrošinātas. Dalībvalstis tika aicinātas izstrādāt savus nacionālos plānus, kā kopīgiem spēkiem līdz 2030. gadam mazināt nabadzību 5 miljoniem bērnu Eiropā.

*2021. gada 14. jūnijā ES Padome pieņēma Padomes ieteikumu (ES) 2021/1004, ar kuru izveidoja Eiropas Bērnu garantiju, kuras mērķis ir veicināt bērnu tiesību ievērošanu un sekmēt vienlīdzīgas iespējas attīstīt un realizēt savu potenciālu, tādejādi mazinot sociālo atstumtību un pārtraucot paaudžu nabadzības ciklu.

    NABADZĪBAS CIKLS

Nelabvēlīgi dzīves apstākļi un sociālā atstumtība bērnībā ietekmē bērnu izredzes gūt panākumus turpmākajā dzīvē. Tas nozīmē, ka viņiem ir lielāks risks pamest skolu, neiegūstot pienācīgu izglītību, un tādejādi ierobežotas iespējas nodrošināt sev labklājīgu dzīvi. Eiropas bērnu garantijas mērķis ir pārtraukt šo ciklu.

LBLT bērnu garantija - veidne (3)

    RISKAM PAKĻAUTIE BĒRNI 

Apzinot bērnus, kam nepieciešama palīdzība, īpaša uzmanība jāpievērš:

ielu bērniem

bērniem ar invaliditāti vai garīgās veselības problēmām

migrantu izcelsmes vai etnisko minoritāšu bērniem (jo īpaši romiem)

bērniem alternatīvajā aprūpē (jo īpaši institūcijās)

bērniem no sociālā riska ģimenēm

    KĀ MAINĪT SITUĀCIJU?

Bezmaksas bērnu pieskatīšana un pirmsskolas izglītība

 • pieejama augstas kvalitātes bezmaksas bērnu pieskatīšana un pirmsskolas izglītība
 • mācību atbalsts bērniem ar mācīšanās grūtībām, lai kompensētu lingvistiskās, kognitīvās un ar izglītības apguvi saistītās nepilnības

Bezmaksas izglītība un interešu izglītība skolās

 • viņa individuālajām vajadzībām atbilstošu iekļaujošu izglītību, t.sk. kvalificētus skolotājus un atbalsta speciālistus, pielāgotas mācību telpas, materiālus un metodes
 • bezmaksas mācībām nepieciešamie materiāli, t.sk. digitālie izglītības rīki, grāmatas, jebkāds skolas nodarbībām nepieciešamais apģērbs
 • vienlīdzīga un iekļaujoša bezmaksas piekļuve skolas organizētām nodarbībām, t.sk. interešu izglītības nodarbībām, dalībai skolas ekskursijās un sporta, brīvā laika un kultūras pasākumos

Bezmaksas pieejama veselības aprūpe

 • regulāras bezmaksas veselības pārbaudes, t.sk. zobu un redzes pārbaudes, un attīstības un garīgās veselības diagnostika
 • slimību un attīstības problēmu, t.sk. ar garīgo veselību saistītu problēmu, savlaicīgu bezmaksas ārstēšanu un rehabilitāciju, kā arī piekļuvi zālēm un palīglīdzekļiem

Veselīgs uzturs

 • vismaz viena veselīga, sabalansēta, pilnvērtīga maltīte katru skolas dienu, t.sk., izmantojot ES skolu augļu, dārzeņu un piena programmu
 • veselīgu maltīšu pieejamību arī ārpus skolas dienām, t.sk., sniedzot atbalstu pārtikas paku vai finansiālā atbalsta veidā

Pienācīgs mājoklis

 • iespēju dzīvot pienācīgā mājoklī
 • prioritāte un savlaicīga piekļuve pienācīgiem sociālajiem mājokļiem vai pietiekamiem mājokļu pabalstiem ģimenēm ar bērniem

    IEGULDĪJUMS BĒRNU NĀKOTNĒ

Lai nodrošinātu, ka neviens bērns netiek atstāts novārtā, ES dalībvalstīm vajadzētu:

Atvēlēt nepieciešamos finanšu līdzekļus no valsts un ES fondiem, jo īpaši no ESF+ un ERAF.

Vajadzības gadījumā izmantot REACT-EU, InvestEU un Atveseļošanas un noturības mehānismu.

Visvairāk nabadzības riskam pakļautajām ES valstīm, t.sk. Latvijai: atvēlēt vismaz 5% no ESF+ budžeta.

Eiropas bērnu garantija – kāpēc mums tā ir nepieciešama?

    SITUĀCIJA LATVIJĀ

LBLT bērnu garantija - veidne (4)


Latvijā dzīvo 358 534 bērnu, kas veido 18,9% no kopējā Latvijas iedzīvotāju skaita. Katrs piektais bērns Latvijā (20,1%) ir pakļauts nabadzības vai sociālās atstumtības riskam.

Izplatītākais ģimenes veids Latvijā ir viena vecāka ģimene – 24 % ģimeņu ir tikai viens no vecākiem (visbiežāk māte), kurš audzina vienu vai vairākus nepilngadīgus bērnus.

*Mājsaimniecības un ģimenes

9,5% Latvijas iedzīvotāju 2022. gadā nevarēja atļauties ēst gaļu, putnu gaļu vai zivis (vai līdzvērtīgu veģetāro ēdienu) katru otro dienu.

*Materiālā nenodrošinātība Latvijā

Visgrūtāk segt mājokļa izdevumus un kopējos ikdienas izdevumus bija mājsaimniecībām ar vienu pieaugušo un bērniem. 2020. gadā 37,5 % no šīm mājsaimniecībām savus ikdienas izdevumus sedza ar grūtībām.

*Bērni Latvijā (2021)

Jaunieši vecumā no 12 līdz 24 gadiem saskaras ar tādām mentālās veselības problēmām kā mācīšanās grūtības (57%), nomāktība un depresija (50,7%), uzmācīgas domas (45,8%), aizkaitināmība (43,3%) un pārmērīga datora un sociālo tīklu lietošana (42,3%)

*Pusaudžu un jauniešu problēmas

2020. gadā Latvijā 18,3 % bērnu dzīvoja mājoklī, kam bija tekošs jumts; mitras sienas, griesti vai mājas pamati vai trupe logu rāmjos, durvīs vai grīdās.

*Bērni Latvijā (2021)

Materiāls sagatavos projekta “BAROMETRS: ģimenes ar bērniem Latvijā” ietvaros ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiāla saturu atbild biedrība “Latvijas Bērnu labklājības tīkls”.

Scroll to Top