Baltijas un Ziemeļvalstu tīkls bērnu līdzdalības veicināšanai

PROJEKTA NOSAUKUMS:
Baltijas un Ziemeļvalstu tīkls bērnu līdzdalības veicināšanai

MĒRĶI:
1) Palielināt bērnu ietekmi un līdzdalību sabiedrības veidošanā;
2) Veicināt pārrobežu pieredzes apmaiņu un izveidot
ilgtspējīgu tīklu starp Baltijas un Ziemeļvalstu pilsoniskajām sabiedrībām ar mērķi sekmēt bērnu līdzdalību;
3) Nodrošināt ieinteresētās puses no Baltijas un Ziemeļvalstīm ar zināšanām, attieksmi, prasmēm un pārliecība, jēgpilnas un iekļaujošas bērnu līdzdalības nodrošināšanā;
4) Uzlabot un attīstīt bērnu līdzdalības struktūras, lai nākotnē labāk īstenotu ANO Bērnu tiesību konvencijas 12. pantu, izmantojot starptautisku stiprajās pusēs balstītu sadarbību ar Ziemeļvalstīm.

PROJEKTA PARTNERI:
• Igaunijas Bērnu labklājības savienība /Igaunija/
• Latvijas Bērnu labklājības tīkls /Latvija/
• Organizācija “Save the Children” /Lietuva/
• Bērnu labklājības centrālā savienība /Somija/

Scroll to Top