Līdzdalība ANO Bērnu tiesību konvencijas rekomendāciju ieviešanā

ANO Bērnu tiesību konvencija ir viens no nozīmīgākajiem starptautiskajiem tiesību aktiem bērnu pamattiesību un brīvību aizsardzības nodrošināšanai.

Labklājības ministrija (LM) izstrādājusi informatīvo ziņojumu par Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Bērnu tiesību komitejas rekomendāciju izpildi.

LM uzsver, ka ANO Bērnu tiesību komiteja pozitīvi vērtē Latvijas centienus nodrošināt konvencijā noteikto saistību pilnīgāku ieviešanu, īpašu atzinību veltot pasākumiem bērnu mirstības mazināšanā un bērnu aprūpes iestādēs dzīvojošo bērnu skaita samazināšanā. Tāpat ANO atzinīgi vērtē mūsu valsts īstenotās aktivitātes, lai pilnveidotu bērnu atbalsta un aizsardzības sistēmu.

ANO Bērnu tiesību komitejas noslēguma secinājumi atspoguļo daudzus ilgtermiņa izaicinājumus. Saistībā ar to, ka ANO Bērnu tiesību komitejas noslēguma apsvērumos sniegtās rekomendācijas aptver dažādu nozares ministriju kompetences, LM norāda, ka konkrētu rekomendāciju izpilde ir jānodrošina atbildīgajai ministrijai.

Plānots, ka līdz 2016.gada 31.augustam kompetentajām ministrijām ir jāiesniedz informācija LM par ANO rekomendāciju izpildes plānu attiecīgajā jomā. Kopumā ANO rekomendācijas jāizpilda līdz 2021.gada 12.maijam, kad ir nākošā nacionālā ziņojuma iesniegšanas termiņš.

Tāpat paredzēts, ka, sākot ar 2017.gadu, reizi gadā līdz 15.aprīlim ministrijām būs jāsniedz atskaite LM par rekomendāciju izpildes rezultātiem iepriekšējā gadā, lai LM nodrošinātu regulāru rekomendāciju ieviešanas monitoringu un šo informāciju varētu iekļaut ikgadējā pārskatā par bērnu stāvokli Latvijā. Sākot no 2017.gada, LM ikgadējo pārskatu par bērnu stāvokli Latvijā plāno iesniegt Ministru kabinetā līdz 1.jūnijam.

Ar informatīvā ziņojuma projektu iespējams iepazīties LM tīmekļvietnē sadaļā Aktuāli – LM Dokumentu projekti- http://www.lm.gov.lv/text/1789.

Informācijas avots- LM.

LBLT plāno veidot biedru un ekspertu tematiskās darba grupas, lai, kopīgi sadarbojoties starp nozarēm, izstrādātu priekšlikumus ANO rekomendāciju ieviešanai Latvijā.

Leave a Comment

Scroll to Top