Akceptēts ziņojums par bērnu stāvokli valstī 2021. un 2022. gadā

Beidzamajos gados turpināja samazināties ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits – 2021. gadā Latvijā ārpusģimenes aprūpē bija 5910, bet 2022. gadā – 5798 bērni. 2022. gadā visvairāk bērniem ārpusģimenes aprūpe tika nodrošināta pie aizbildņiem. Tad 3795 bērniem jeb 65,5 % no visiem ārpusģimenes aprūpē nodotajiem bērniem atradās aizbildnībā. 1476 bērniem (25,4 %) aprūpe tika nodrošināta audžuģimenē, savukārt 527 bērniem (9,1 %) ārpusģimenes aprūpe tika nodrošināta institucionālā vidē. 2021. gadā adoptēti 137 bērni, 2022. gadā – 91 bērns, no tiem 13 adoptēti uz ārvalstīm.

Šādi fakti minēti Labklājības ministrijas sagatavotajā informatīvajā “Par bērnu stāvokli valstī 2021. un 2022. gadā”, kas otrdien, 23. janvārī, izskatīts un pieņemts zināšanai valdības sēdē.

Labklājības ministrs Uldis Augulis: “Bērnu situācijas dinamikā var ieraudzīt gan pozitīvas tendences, gan diemžēl arī negatīvas. Valsts visās jomās plāno dažādus atbalsta mehānismus un pakalpojumus, piemēram, veselības jomā tiek attīstīta pakalpojumu pieejamība, tostarp zobārstniecībā, sociālo pakalpojumu jomā tiek attīstīti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, arī bērnu aizsardzībai no noziedzīgiem nodarījumiem katru gadu tiek plānoti jauni pasākumi. Tomēr kopumā joprojām jāstiprina pašvaldības loma,  plānojot gan finanšu, gan cilvēkresursus, lai atbalstītu bērnus, kuri ir nokļuvuši ārpusģimenes aprūpē, kā arī sniedz atbalstu vecākiem, kuri nokļuvuši situācijās, kurās pašu spēkiem risinājumu nevar rast. Sabiedrībai kopumā jāapzinās, ka bērnu aizsardzībai un bērna interešu aizstāvībai  ir jābūt centrālai lomai.”

Dokumentā norādīts, ka pārskata periodā pilnveidots valsts sniegtais atbalsts bērniem ar invaliditāti, vienkāršota asistenta pakalpojuma piešķiršanas kārtība un atvieglota atskaitīšanās kārtība par sniegto pakalpojumu,  ieviests jauns atbalsta pakalpojums invaliditātes seku mazināšanai bērniem ar invaliditāti no piecu līdz 18 gadu vecumam – pavadoņa pakalpojums

Nepilngadīgo personu, kas izdarījušas noziedzīgus nodarījumus, skaits samazinājies – no 533 personām 2021. gadā līdz 510 personām 2022. gadā. Kriminālsodu sistēmā ieviests jauns kriminālsoda veids – probācijas uzraudzība, tādējādi nodrošinot iztrūkstošo posmu starp brīvības atņemšanas sodu un sabiedrisko darbu.

Kā negatīva tendence ziņojumā norādīts, ka palielinās uzsākto administratīvā pārkāpuma procesu skaits par fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu. Pieaudzis arī vecākiem vai personām, kas tos aizstāj, uzsākto administratīvā pārkāpuma procesu skaits par bērna, kas nav sasniedzis septiņu gadu vecumu, atstāšanu bez uzraudzības.

Kopumā vērojamas pozitīvas tendences bērnu ar speciālām vajadzībām iekļaušanā vispārējās izglītības iestādēs – 2020. /2021.mācību gadā bērnu ar speciālajām vajadzībām īpatsvars vispārējās izglītības iestādēs sasniedza 60,97%, savukārt 2021./2022.mācību gadā – 69,02%.

Palielinājies bērnu ar piešķirtu bēgļu statusu skaits – 2021. gadā Latvijā bēgļa statusu kopumā bija saņēmušas 29 nepilngadīgas personas, 2022. gadā bēgļa statusu saņēma  87 nepilngadīgas personas.

Papildu informācija ziņojumā, ka pieejams lejupielādei ŠEIT

Scroll to Top