Projekts “Kopienas kā resurss ģimenēm («Community power for Families», projekts nr. NGSLV-623) tiek īstenots Ziemeļvalstu Ministru padomes “Grantu programma Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO programmas ietvaros un sadarbībā ar partneriem “Geri Norai”no Lietuvas un “Reach for Change” no Zviedrijas. Projekta īstenošana notiks no 2020. gada maija līdz 2021. gada martam.

Projektā tiks arī izstrādāta rokasgrāmata ar kartēšanas un prioritizēšanas metožu aprakstu, kā arī labās prakses piemēriem no Latvijas, Lietuvas un Zviedrijas, kas demonstrē publiskā sektora un pilsoniskās sabiedrības veiksmīgu sadarbības praksi attiecībā uz publisko pakalpojumu nodrošināšanu ģimenēm ar bērniem. Izstrādātā rokasgrāmata būs pieejama arī citu Latvijas novadu pašvaldībām, kuras vēlas uzlabot publisko pakalpojumu plānošanas un ieviešanas procesu, tai skaitā pieejamo pakalpojumu pieejamību un atbilstību mērķa grupas vajadzībām savā pašvaldībā.

Projekta mērķis ir uzlabot mehānismus, procesus un praksi pašvaldībās, lai efektīvi identificētu ģimeņu, bērnu un jauniešu aktuālās vajadzības pēc atbalsta pakalpojumiem un potenciālos partneru nepieciešamo pakalpojumu sniegšanai, kā arī iesaistīt visas ieinteresētās puses pakalpojumu vajadzību izvērtēšanā, plānošanā un sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtēšanā.

Projekta aktualitāte:

Kā parāda dažādi pētījumi, tostarp Latvijas Bērnu labklājības tīkla pētījums par jauniešu labbūtību Baltijas valstīs, Latvijā ir satraucoši zemi bērnu un jauniešu labbūtības rādītāji vairākās būtiskās jomās, kā piemēram, slikta fiziskā un garīgā veselība, vardarbīgas attiecības ar vienaudžiem (Latvijā ir vislielākais bērnu un jauniešu īpatsvars Eiropas Savienībā, kuri cieš no vardarbības), augsta sociālā spriedze, nevienlīdzība un nabadzība. Bērnu labbūtība ir cieši saistīta ar situāciju ģimenē, ko papildus ietekmē arī situācijā vietējā kopienā un valstī kopumā. Latvijā ir liels skaits bērnu, kas aug viena vecāka ģimenēs (2019.g. 34 % šķirtu ģimeņu ar bērniem), pie kam, kā liecina statistikas dati, viena vecāka ģimenes, kā arī ģimenes, kurās aug bērni ar speciālām vajadzībām, visvairāk pakļautas nabadzības un sociālās atstumtības riskam.  Tāpat daudziem vecākiem trūkst atbalsta un zināšanu vecāku pienākumu veikšanā, kas bieži noved pie emocionālās spriedzes, konfliktiem un nereti vardarbības, kas tiešā veidā negatīvi ietekmē bērnus un ģimeni kopumā.

Tai pat laikā, pašvaldībām, īpaši lauku reģionos, trūkst resursi un bieži vien arī prasmes un pieredze, kas ļautu apzināt ģimeņu ar bērniem vajadzības un palīdzētu tās efektīvi risināt. Tādējādi projekta pienesums ir praktisku metožu izstrāde un pilotēšana, kas palīdzēs pašvaldībām identificēt ģimeņu ar bērniem vajadzības un veidot pakalpojumus, kuros tiek iesaistīti kopienas resursi un kas balstās uz ilgtspējīgiem, efektīviem un visām iesaistītajām pusēm izdevīgiem sadarbības modeļiem.

Projekta vadītāja:

Daiga Eiduka, E-pasts: info@bernulabklajiba.lv
Tālr.: +371 29205717

Projekta partneri: