Labklājības ministrija sadarbībā ar Eiropas Padomi un Latvijas Bērnu labklājības tīklu Latvijā 2017.gadā ieviesīs Bērnu līdzdalības novērtēšanas rīku.

Bērnu līdzdalības novērtēšanas rīks (apraksts)- Bernu_lidzdalibas_novertesanas_riks_04042017

Bērnu līdzdalības novērtēšanas rīks bērniem draudzīgā valodā- Bernu_lidzdalibas_novertesana_Materials_berniem04042017

 

2017.gada 10.aprīlī notika ievadseminārs “Bērnu  līdzdalības tiesību formālais nodrošinājums un īstenošana praksē bērnam būtiskajās dzīves jomās”. Semināra mērķis bija iepazīstināt dažādo jomu ekspertus ar Eiropas Padomes izstrādāto,  kā arī rosināt diskusiju par aktuālo bērnu līdzdalības nodrošināšanas normatīvo regulējumu un praksi Latvijā dažādās jomās un dzīves situācijās, kad tiek skartas bērnu intereses.  Tāpat semināra dalībniekiem bija iespēja uzzināt par bērnu līdzdalības veicināšanas prakses piemēriem un secinājumiem no citām Eiropas valstīm, tai skaitā Igaunijas, kas 2015.gadā, tāpat kā Rumānija un Īrija jau aprobēja minēto bērnu līdzdalības novērtēšanas instrumentu.
Semināru vadīja starptautiskās bērnu tiesību ekspertes Džerisona Lensdouna (Gerison Lansdown) un Mīke Šūrmane (Mieke Schuurman).

Ievadsemināra darba kārtība un prezentācijas:
Bērnu tiesības uz līdzdalību: ievads bērnu līdzdalības novērtēšanas procesā

Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību konvencijas 12.panta, kā arī ANO Bērnu tiesību komitejas 12.vispārējā komentāra nozīme bērnu tiesību uz līdzdalību nodrošināšanā

Prezentācija- LV_1 Ievads

Eiropas Padomes darbība bērnu līdzdalības jomā: politikas izvērtējums, rekomendācijas (2012)2 par bērnu un jauniešu līdzdalību u.c.

Prezentācija- LV_Eiropas_Padomes_darbs

Bērnu līdzdalība Latvijā: pašreizējā situācija . Sākotnējais ieskats normatīvajā ietvarā un bērnu viedokļos, Latvijas Bērnu labklājības tīkla pārstāve Daiga Eiduka

Prezentācija-Presentacija LBLT

Bērnu līdzdalības ietekme lēmumu pieņemšanā: pierādījumos balstītas situāciju izpētes Situāciju izpētes Eiropā un pasaulē:

Funky Dragon, Džerisona Lansdouna-LV_3 Piemers_Funky_dragon

Nīderlandes piemērs, Mīke Šūrmane-LV_Piemers_Niderlande

Igaunijas pozitīvā pieredze: bērniem draudzīga pieeja; piemēri, kur tas darbojas. Igaunijas Bērnu labklājības savienība, Kīra Gornisčeva (Kiira Gornischeff)

Prezentācija- LV_Igaunijas_pieredze un LV_Igaunijas_pieredze_atklajumi

Eiropas Padomes Bērnu līdzdalības novērtēšanas rīks un tā piemērošanas process

Prezentācija-LV_6 Riika_ieviesana