Par mums

Stratēģija

Biedrība ir dibināta 2014.gadā 11.novembrī un tā ir reliģiski un politiski neitrāla biedru organizācija ar mērķi līdzdarboties sabiedrības viedokļa un politikas veidošanā, lai uzlabotu bērnu labklājības un tiesību situāciju Latvijā.

Mūsu misija: apvienot dažādu jomu nevalstiskās organizācijas un to pieredzi, zināšanas un idejas, lai līdzdarbotos politikas veidošanā un uzlabotu bērnu labklājības un tiesību situāciju Latvijā.

Mūsu vīzija: bērns kā sabiedrības vērtība, kas atspoguļojas valdības prioritātēs, lēmumos un rīcībā. Tā ir mūsu kā pieaugušo atbildība, lai ikviens bērns šajā valstī justos mīlēts, vajadzīgs un respektēts un saņemtu tam nepieciešamo atbalstu, lai attīstītu savas spējas un talantus un izaugtu par pilnvērtīgu, aktīvu sabiedrības locekli.

Mūsu darbības principi/vērtības:

Starpnozaru sadarbība Mūsu pārliecība ir, ka visām jomām ir jāstrādā sasaistē un to sistēmas ir jāsalāgo tā, lai tās atbilst bērna vajadzībām nevis otrādi. Bērnam nav jājūt nozaru vai resoru kompetences robežas, mums kopīgi ir jārada apstākļi, lai bērns un tā ģimene saņemtu tiem nepieciešamo atbalstu tādā apjomā, laikā un veidā, kas atbilst bērna vajadzībai.

Bērna tiesību pieeja: Bērns ir neaizsargāts un pilnībā atkarīgs no vides, kurā dzīvo, tādēļ tam ir nepieciešama īpaša valsts aizsardzība un atbalsts. Apkopotā un uzskatāmā veidā Bērnu tiesības ir definētas Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par bērna tiesībām, ko Latvija ratificējusi 1992. gada 14.aprīlī. Bērnu tiesības un tām izrietošā pieeja nosaka, ka ikvienam bērnam bez izņēmuma piemīt tā attīstībai un labklājībai būtiskas tiesības un brīvības un to nodrošināšana ir saistoša kā ikvienam indivīdam tā sabiedrībai un valstij kopumā.  Šo pieeju ir svarīgi nostiprināt sabiedrības domāšanā, likumdošanā un praksē, lai bērnu tiesības uz aizsardzību, labklājību un attīstību būtu nodrošinātas neatkarīgi no valsts vai ģimenes ekonomiskās situācijas, cilvēku labvēlības vai gadījuma rakstura izpratnes.

Bērnu iesaiste: Tikai bērni un jaunieši paši zina vislabāk, kas viņiem ir vajadzīgs. Lai arī viņiem nevar būt tik plašs skatījums un pieredze kā pieaugušajiem, bērnu un jauniešu iesaiste ne tikai palīdz labāk izprast viņu vajadzības un redzējumu, bet arī veicina bērnu un jauniešu līdzatbildību un palīdz izaugt par atbildīgiem, aktīviem valsts pilsoņiem.

Stratēģiskās darba jomas: Tīkla prioritārās darbības jomas atbilst bērna labsajūtai un attīstībai būtiskākajiem politikas sektoriem un pakalpojumiem, kas jānodrošina bērniem un ģimenēm.

SOCIĀLĀ joma – bērna pirmā un dabiskā vide ir ĢIMENE, kas nodrošina tā fizisko, emocionālo un psihisko attīstību un labsajūtu. Tādēļ mēs iestājamies par to, ka  bērniem ir jāaug ģimenē vai tai pietuvinātā vidē un valsts politikas uzdevums nodrošināt ģimeņu atbalsta pasākumus, t.sk. vecāku izglītošanu un savlaicīgu un profesionālu atbalstu grūtībās nonākušajām ģimenēm ar bērniem lai ģimenes var veiksmīgi rūpēties par bērnu. Tāpat jāveic deinstitucionalizācija, lai bērni, jo īpaši gados jaunākie, kuri aizvien atrodas institūcijās, var nonākt ģimenē vai tai pietuvinātā vidē. Tāpat Tīkls iestājas par ģimeņu adekvātu finansiālo atbalstu, jo pašreizējā situācija Latvijā, kad bērna ienākšana ģimenē tiešā veidā palielina nabadzības risku, nevar veicināt pozitīvu demogrāfiju un tautas ataudzi.

IZGLĪTĪBA. Mēs iestājamies par kvalitatīvas un iekļaujošas izglītības pieejamību no pirmsskolas līdz pamatskolas beigām tuvu bērna dzīvesvietai, pie kam ar kvalitāti saprotot ne tikai izglītības iestādē gūtās zināšanas un prasmes, bet arī bērna labsajūtu, ko ietekmē attiecības ar pedagogiem un vienaudžiem.

VESELĪBA. Latvijā likums garantē bērniem bezmaksas veselības aprūpi, tomēr praksē gan uz diagnostikas, gan speciālistu ārstniecības pakalpojumiem ir garas rindas, kuru dēļ lielam vairumam ģimeņu pašām vai piesaistot labdarības atbalstu, nākas apmaksāt bērnu ārstēšanu. Mēs iestājamies par primārās ( ģimenes ārstu, pediatru, vecmāšu un stomotalogu) un sekundārās (ārstu-speciālistu, stacionāru) veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību nodrošinājumu bērniem kā arī ģimenes ārstu profesionālās kvalifikācijas atbilstību bērnu vajadzībām.

STATŪTI

Biedrības gada pārskati